ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -18 ก.พ. 2565

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16307/ หรือ
ตำแหน่ง: นักออกแบบนิเทศศิลป์และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 27,130-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.พ. – 18 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักออกแบบนิเทศศิลป็ และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักบริหารกลาง

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการทั่วไปในตำแหน่งนักออกแบบนิเทศศิลป็และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินสังกัด สำนักบริหารกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบ้ตเฉพาะของกลุ่มงาม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๖๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักออกแบบนิเทศศิลป็และผลิตภัณฑ์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักบริหารกลาง โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักออกแบบนิเทศศิลป์และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27130- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักออกแบบนิเทศศิลป์และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๑ เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๑๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น
๓.๒ มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักออกแบบนิเทศศิลป์และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๕.๑ วางแผน ออกแบบ และกำกับการจัดงานพิธีการ งานนิทรรศการทั้งรูปแบบปกต และรูปแบบ ออนไลนัของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นไปตามรูปแบบแนวทางและวิธีการที่กำหนด
๕.๖ ออกแบบ และประดิษฐ์ลื่ออุปกรณ์ และแบบจำลองสำหรับใช้ในงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับรูปแบบของงาน และพร้อมต่อการใช้งาน
๕.๓ ออกแบบ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ และแผ่นพ้บเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ สนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
๕.๔ ให้คำปรึกษา และให้บริการข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับนิเทศคิลป้ และนิทรรศการแก่บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างการจดจำและเพิ่มมูลค่า ให้แกสินด้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
๕.๖ จัดวางรูปแบบ และแนวทางการนำเสนอ/จัดแสดงสินค้าการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความน่าสนใจ และทันสมัย
๕.๗ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์ และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสินค้า และกลุ่มลูกค้า
๕.๘ ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ file 1

Facebook Comments