ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -22 เม.ย. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/16567/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภิฏสุราษฎร์ธานี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 22 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๒.๒ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟ้ง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
๒.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel, SPSS รวมถึงการเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
๒.๔ มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานวิจัย หรืองาน สถิติ หรืองานที่มีล่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษา

๑. งานจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
๒. งานส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การจัดทำ MOOCs หรือรูปแบบออนไลน์ อื่น ๆ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
๓. งานจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือทักษะนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔. งานจัดทำข้อสอบ ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป
๕. งานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๖. งานสถิติข้อมูลต่าง ๆ และสรุปภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
๗. งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๘. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.๗)
๙. งานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๐. ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๑. งานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศึกษา

๑. สมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถตามลักษณะงานขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติของ ตำแหน่งที่สมัคร
๒. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล – จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาร ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หมายเหตุ ผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วน บุคคลจะต้องมีคะแนนประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน๒๕๖๕- ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑) โดยสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ ซึ่งดาวน์โหลดใบสมัครทาง vwvw.sru.ac.th และให้ล่งเอกสารหลักฐานการรับสมัคร ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภิฏสุราษฎร์ธานี โดยจะต้อง ส่งใบสมัครและหลักฐานถึงกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร
๒) ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย
๓) เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ล่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานพร้อม สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภิฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภิฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี84100 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 22 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แผนที่ file 1

Facebook Comments