ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/16944/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรทาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ด้งนี้ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
–    สาชาวิทยาศาตร์กายภาพ
–    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
–    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
–    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางเทคโนโลยีพลังงาน)
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ทางชีววิทยา)
–    สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม)
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทางเทคโนโลยีการผลิต)
–    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการประมง)
–    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
–    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด. ด้านการปฏิน้ตการ
(๑) ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูง ในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน่ การกำหนดสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ และสร้าง บรรยากาศในการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์ การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(๓) ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(๔) ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำโครงการ เพื่อเผยแพร่และชักจูงให้มีการลงทุน
(๕) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อคำนวณหาแนวโน้มการเพิ่มลด ของการส่งเสริมการลงทุน
(๖) สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพี่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน (แบบปรนัย ๑๐๐ คะแนน)
(๒) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension)
(แบบปรนัย ด๐๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments