ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/16947/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ด้งนี้
๑) สาขาวิชาการเลขานุการ
๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓) สาชาวิชาการตลาด
๔) สาขาวิชาการบัญชี
๒) มีมบุษยสัมพันธ์และมีใจรักในการให้บริการ
๓) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงาน เป็นทีมได้
๔) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
๖) มีความกระดือรือรัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
๗) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
๑) งานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-ส่งเอกสาร ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
๒) งานบันทึกข้อมูล จัดพิมพ์เอกสารทัวไป และ จัดเก็บเอกสาร
๓) งานติดต่อประสานงานทัวไป
๔) งานประชาสัมพันธ์
๕) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ ๔๙/๒๑-๒๒ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ file 1

Facebook Comments