สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17592/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในช้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑ด กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคลคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรืออย่างอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา ๑๐๒ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอน ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)/วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอนภาษาอังกฤษ/วรรณคดี ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและ การแปล/ภาษาอังกฤษการทีองเที่ยว/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ/การ สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๒.๒ มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอบุญาตปฎิบัดิการสอน หรือรับรอง สิทธิโดยต้องได้รับอบุม้ติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments