ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ต.ค. 2565

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/17689/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรืสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทวไป

ด้วย กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตึ้ พระบรมราชิบีนาถ ศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานกาวเกษตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วธึการ และเงี่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ a5๑ กันยายน ๒๕๕๒ และตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงาน วาชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องกาวจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชกาว รอบที่ ๕ (ป็งบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) จิงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

(๑) ได้วับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาชาวิชาพึชศาสตร์    (สาชางาน พิชไร่ 1 พิชสวน) และสาชาที่เกี่ยวข้อง
สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ (สาชางาน เกษตรศาสตร์)
(๒) มีความ(ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีประสบการณ์การปฏึบติงานด้าน หม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๑) ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน โครงการย่อยที่ ๒ โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
(๒) ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอบุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ยอมสืและผ้าไหม ภูแลและปฏิบัติงานแปลงไม้ย้อมสี จัดทำรายละเอียดพันธุไม้ย้อมสี โครงการศูนย์อบุรักษ์พันธุกรรมหม่อนโหม แปลงหม่อนกินผล จัดทำรายละเอียดแปลงหม่อนรวบรวมพันธุ งานบริการประชาชน และศูนย์เรียนรูด้านหม่อนโหม
(๓) ปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ตรวจประเมินและบันทึกผลการตรวจประเมีน
(๔) ช่วยปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การบริการวชาการหม่อนไหม จัดนิทรรศการ ต่างๆ ชองศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติๆ ศรีสะเกษ และหรือบุรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. ความรูความสามารถทั่วไป / ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ทางด้านการเกษตร การปสูกหม่อน กาวเลี้ยงไหม กาวถ่ายทอดเทคโนโลยืด้านหม่อนไหม มาตรฐานสินค้าเกษตร
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะตำแหน่ง –    บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทัศนคติ –    ประว้ต๊ ประสบการณ์ ความสามารถ –    ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่ม กาวแสดงออกด้านอารมณ์ –    มบุษย์สัมพันธ์ ความสามารถไนการทำงานเป็นทีม –    ความรู้ด้านหม่อนไหม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรืสะเกษ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรืสะเกษ เลขที่ตั้ง ๕๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลหมากเชียบ อำเภอเมีอง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมหม่อนไหม

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments