กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/10448/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ด้วยกลุ่มตราวจสอบภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา การบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล
3 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, Internet หรือ SPSS
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, Internet หรือ SPSS
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการเพื่อวางแผนกำหนดการปฏิบัติงานหรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ศึกษา วิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ผลผลิต
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ
4. ศึกษา วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
6. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
7. ประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. ความรู้ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน (วิเคราะห์ วางแผน ติดตามและประเมินผล)

2.ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.1 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน 50 คะแนน


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1. ความรู้ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน (การเงิน การบัญชี งบประมาณ การตรวจสอบภายใน)

2. ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2.1 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน 50 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6) ถ.พญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 – 21 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments