ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/10562/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนังกานคดีปกครองปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 78 มาตรา 85 มาตรา 87 (2)  และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 86-11/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้นำมาใช้โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลคเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ

2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานคดีปกครอง งานวิชาการคดีปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

งานให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง เขตอำนาจศาล เงื่อนไขการฟ้อง การเขียนคำฟ้องคำร้องและคำขอต่างๆ การดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดี การปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง การรวบรวม สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการสั่งจ่ายสำนวนคดี ตลอดจนการช่วยเหลือสนับสนุนในงานธุรการคดี

งานช่วยเหลือตุลาการในการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำชี้แจงของคู่กรณี พยานหลักฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนในการแสวงหาข้อเท็จจริง จัดทำสรุปข้อเท็จจริง จัดทำบันทึกสรุปสำนวนเสนอความเห็นเบื้องต้นในสำนวนคดี และคำแถลงการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง

งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทำข้อมูลด้านวิชาการ วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี และงานเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง

งานบังคับคดีให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

งานในด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิด จริยธรรมของบุคลากรศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การฟ้องคดี การแก้ต่างคดีที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ การให้ความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนการพิจารณาตรวจ/แก้ไข/ปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานศาลปกครอง และนิติกรรมสัญญา

วิชาที่สอบ

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

1. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล การกำหนดประเด็นของเรื่องและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาวิชา ดังนี้

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
1.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
1.3 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1.4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.5 ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุแต่งตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลของรัฐตามที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2.2 การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2.3 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลการตรวจร่างกายผลการทดสอบสุขภาพจิตและผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น

สมรรถนะที่ต้องการ

1. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความเห็นทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาของศาล
2. มีความรู้ความสามารถในการสรุปข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการจับประเด็น
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
6. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม
7. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์
(8) มีจิตสำนึกบริการ
(9) มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments