ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/10621/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเดินหมาย,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. – 10 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเดินหมาย

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*


พนักงานธุรการ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเดินหมาย

ได้รับประกาศียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 30 กันยายน 2563)


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขชานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้ดงศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานเดินหมาย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำส่งหมายด้วยตนเอง (By Hand) โดยพนักงานเดินหมายนำหมายไปวางหรือปิดหมาย ตามำคสั่งของตุลาการศาลปกครอง จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งสำนวนการโอนคดีทางพัสดุไปรษณีย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอสการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัิตหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานเดินหมาย

 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 2. มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสามารถไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานได้
 3. มีความรู้ในการดูแล บำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และสามารถรักษาความลับของทางราชการ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
 8. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์
 9. มีความสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 10. มีจิตสำนึกบริการ
 11. มีความยึดมั่นในความถูกต้อง
 12. มีความมองภาพองค์รวม

พนักงานธุรการ

 1. มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที
 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธูรการ งานสารบรรณ และการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 4. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และสามารถรักาษความลับทางราชการ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์
 7. มีความสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 8. มีจิตสำนึกบริการ
 9. มีความยึดมั่นในความถูกต้อง
 10. มีความมองภาพองค์รวม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 10 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ส.ค. 2563

สอบวันที่: 20 ส.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments