ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/10656/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัิตงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ปีบัญชี 2563

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สังกัด ฝ่ายส่งเสริมการตลาด จำนวน 9 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์(Call Center) จำนวน 5 อัตรา และปฏิบัติงานประจกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียง ของลูกค้า (VOC) จ านวน 4 อัตรา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์ การรับแจ้งอายัดบัตร ATM การรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

  • ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) จำนวน 5 อัตรา
  • ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOC) จำนวน 4 อัตรา หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 )

2. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 ค า/นาที

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี

4. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคาร กำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)

5. มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง

6. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง

7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง

9. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)

10. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้นได้พ้น สภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัด ที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถ ปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

11. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

12. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือ ออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

14. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

15. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

16. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

17. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบตามที่ธนาคารกำหนดแล้วเท่านั้น จึงจะเป็น ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบข้อเขียนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสอบข้อเขียน (75 ข้อ 100 คะแนน) ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษาไทย ความสามารถ ทางมิติสัมพันธ์ และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ) โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับจำนวนที่ธนาคารต้องการ สามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

1. ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัส ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยกว่า 25 ค า/นาที

2. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1. จะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Word และ MS-Excel ตามแบบที่ธนาคารกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์แต่ละโปรแกรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การสอบสัมภาษณ์

1. ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของธนาคาร ต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องท าแบบทดสอบความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) และต้องมีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments