มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์: https://ehenx.com/11422/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งที่ 1/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่ไวป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

สาขาวิชานาฎศิลป์
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
๑.๑ สาขานาฎศิลป์ หรือ
๑.๒ สาขานาฎศิลป์ไทย หรือ
๑.๓ สาขานาฎศิลป์สากล หรือ
๑.๔ สาขานาฎศิลป์และการละคร หรือ
๑.๕ สาขานาฎศาสตร์ หรือ
๑.๖ สาขานาฎศิลป์สากลศึกษา หรือ
๑.๗ สาขานาฎยศิลป์ หรือ
๑.๘ สาขานาฎศิลป์ไทยศึกษา หรือ
๑.๙ สาขานาฎศิลปะไทย หรือ
๑.๑๐ สาขานาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา หรือ
๑.๑๑ สาขาดนตรี หรือ
๑.๑๒ สาขานาฎศิลป์ และ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(๓) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
สาขาคณิตศาสตร์
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
๑.๑ สาขาคณิตศาสตร์ หรือ
๑.๒ สาขาคณิตศาสตร์-เคมี หรือ
๑.๓ สาขาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ หรือ
๑.๔ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ
๑.๕ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม หรือ
๑.๖ สาขาสถิติ หรือ
๑.๗ สาขาสถิติประยุกต์ หรือ
๑.๘ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ หรือ
๑.๙ สาขาสถิติคณิตศาสตร์ หรือ
๑.๑๐ สาขาคณิตศาสตร์สถิติ หรือ
๑.๑๑ สาขาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ
๑.๑๒ สาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ หรือ
๑.๑๓ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หรือ
๑.๑๔ สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ หรือ
๑.๑๕ สาขาสถิติศาสตร์ หรือ
๑.๑๖ สาขาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ หรือ
๑.๑๗ สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา และ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(๓) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
๑.๑ สาขาสังคมศึกษา หรือ
๑.๒ สาขาสังคมวิทยา หรือ
๑.๓ สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือ
๑.๔ สาขาการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ
๑.๕ สาขาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ
๑.๖ สาขาสังคมศาสตร์ หรือ
๑.๗ สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา หรือ
๑.๘ สาขาวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ
๑.๙ สาขาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม หรือ
๑.๑๐ สาขามานุษยวิทยา หรือ
๑.๑๑ สาขาวัฒนธรรมศึกษา หรือ
๑.๑๒ สาขาจริยศึกษา หรือ
๑.๑๓ สาขาพุทธศาสนา หรือ
๑.๑๔ สาขาพุทธศาสตร์ หรือ
๑.๑๕ สาขาศาสนา หรือ
๑.๑๖ สาขาศาสนาเปรียบเทียบ หรือ
๑.๑๗ สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ หรือ
๑.๑๘ สาขาประวัติศาสตร์ หรือ
๑.๑๙ สาขาการสอนประวัติศาสตร์ หรือ
๑.๒๐ สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ หรือ
๑.๒๑ สาขาประวัติศาสตร์ตะวันตก หรือ
๑.๒๒ สาขาประวัติศาสตร์ตะวันออก หรือ
๑.๒๓ สาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
๑.๒๔ สาขาภูมิศาสตร์ หรือ
๑.๒๕ สาขาการสอนภูมิศาสตร์ หรือ
๑.๒๖ สาขาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม หรือ
๑.๒๗ สาขาปรัชญาและศาสนา หรือ
๑.๒๘ สาขาการพัฒนาชุมชน หรือ
๑.๒๙ สาขานิติศาสตร์ หรือ
๑.๓๐ สาขารัฐศาสตร์ หรือ
๑.๓๑ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
๑.๓๒ สาขาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น หรือ
๑.๓๓ สาขาการเมืองการปกครอง หรือ
๑.๓๔ สาขาไทยคดีศึกษา และ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(๓) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
สาขาภาษาอังกฤษ
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
๑.๑ สาขาภาษาอังกฤษ หรือ
๑.๒ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
๑.๓ สาขาวรรณคดีอังกฤษ หรือ
๑.๔ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หรือ
๑.๕ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือ
๑.๖ สาขาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ หรือ
๑.๗ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ
๑.๘ สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือ
๑.๙ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หรือ
๑.๑๐ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
๑.๑๑ สาขาการสอนวิชาอังกฤษปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) หรือ
๑.๑๒ สาขาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
๑.๑๓ สาขาภาษาอังกฤษชั้นสูง หรือ
๑.๑๔ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ
๑.๑๕ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา หรือ
๑.๑๖ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล และ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(๓) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
สาขาพลศึกษา
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
๑.๑ สาขาพลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา หรือ
๑.๒ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ
๑.๓ สาขาการฝึกและการจัดการกีฬา หรือ
๑.๔ สาขาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา หรือ
๑.๕ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ
๑.๖ สาขาสันทนาการ หรือ
๑.๗ สาขาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หรือ
๑.๘ สาขาพลานามัย หรือ
๑.๙ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หรือ
๑.๑๐ สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ
๑.๑๑ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
โดยสาขาวิชาเอกให้แนบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อวิชาเอกตามข้อ ๑.๑-๑.๑๑ และ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(๓) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร ใช้สื่อและเทคนิคการสอนเสริมพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาและพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ครูผู้ช่วย

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments