กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/11583/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. – 26 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกา๖รและสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณื เพื่อเสนอผู้บริหาร ในการกำหนดแผนการตรวจราชการประจำปี และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ และคำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผนและประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการและร่วมออกตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่
 3. ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัิงานและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนจากการตรวจราชการ
 4. สนับสนุนผู้ตรวจราชการในการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ
 5. วิเคราะห์ ติดตามประมวลผลและจัดทำรายงานภาพรวมของการตรวจราชการ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ ปี 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ระเบียบลกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 11. ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 12. ทักษะภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 26 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments