กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/11670/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการจัดหางาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้พานักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
๒. อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๓.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
๒.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านแรงงาน ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

1. ช่วยประสานงานในการรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อดำเนินคดี

2. ช่วยรับคำร้อง รวบรวมข้อมูล และพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง

3. ช่วยในการตรวจสอบหลักฐาน รวมทั้งการพิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและเลิกสำนักงานจัดหางานเอกชนและการขอตั้งตัวแทนในการจัดหางานของสำนักงานจัดหางานเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งและยกเลิกสำนักงานจัดหางานต่าๆง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. ช่วยปฏิบัติงานด้านแรงงานในภารกิจหน้าที่ด้านส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

5. ติดต่อสถานประกอบการหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรับสมัครและบรรจุงาน

6. ช่วยควบคุมและตรวจสอบการรับสมัครบุคคลที่หางานทำ ทำการทดสอบและสัมภาษณ์ผู้มาสมัครงานเพื่อให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถและคัดเลือกให้เหมาะสมในตำแหน่งว่าง

7. จัดส่งผู้มาสมัครงานให้แก่นายจ้างและติดตามผลการบรรจุงานของนายจ้างเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกจ้างได้รับความเป็ฯธรรมจากนายจ้างและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานจัดทำทะเบียนคนหางาน เพื่อให้ทราบข้อมูลคนหางานในเขตรับผิดชอบ จั้ดทำทะเบียนการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน เพื่อให้ทราบถึงจำนวนแรงงานต่างด้าว และสามารถควบคุมได้

8. ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อรวบรวมรายงานการดำเนินงานและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหางาน

ด้านการบริการ

1. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ข้อมูลและขอความช่วยเหลือทางด้านแรงงาน

2. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. รวบรวมรายงานผลการปิบัติงานและขช้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ด้านการบริการ

1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

3. ผลิตเอสการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรจุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

4. ทำเรื่อง ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริหาร

ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ
 3. ความรู้ที่เกี่ยวกับการตรวจและคุ้มครองคนหางาน
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 8. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม
 8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 9. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า้ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 7. ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 8. พระราชบัญญัติระเบียข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 11. ความรู้อื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการจัดหางาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments