ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/11698/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการประจำองค์คณะ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เลขานุการประจำองค์คณะ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เลขานุการประจำองค์คณะ

ได้รับริญญาตรี ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เลขานุการประจำองค์คณะ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการและพนักงานคดีปกครองภายในองค์คณะ บริหารจัดการงานเลขานุการและธุรการในองค์คณะให้มีประสิทธิภาพ ติดต่อประสานงานและนัดหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอตุลาการ จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ค้นคว้าเอกสารวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

เลขานุการประจำองค์คณะ

1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) มีเนื้อหาวิชา ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการประจำองค์คณะ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศษลปกครองสูงสุด ว่าดว้ยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ.2562 และวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562

2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการและระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ และความรู้เบื้องต้นเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments