สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

ลิงค์: https://ehenx.com/11727/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,610-9,330
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 25 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศํยอำนาจตามความใน มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแขง่ขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ประกอบกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแหงชาติ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2366 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/5748 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแตงตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคเข้าเมือง (ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1)

อัตราว่าง : 96 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8610-9330 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

8. กำหนดการที่สำคัญที่ควรทราบ
 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 2. รับสมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  1. รับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบและพิมพ์ใบสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  3. ทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 2 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางอินเทอร์เน็ตเว้บไซต์ www.immigrationadmission.com
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบแรก (สอบข้อเขียน) ตามข้อ 5.2 (8) ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
 5. ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานขอรับสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ในวันที่ 15 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนดังนี้
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ทางดินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
  2. ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ทางอินเทอร์เน็ตเว้บไซต์ www.immigrationadmission.com และที่สถานที่สอบข้อเขียน
 7. สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. (ให้เข้าห้องสอบเวลา 11.30-13.15 น. เท่านั้น)
 8. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com เพื่อให้เข้าสอบรอบที่สองตามวันและเวลาที่กำหนด
 9. รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพือ่ตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา (รายละเอียด ตามผนวก ข., ผนวก ๙. และผนวก ฌ.)
  1. รายงานตัว ยื่นเอกสาร และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในวันที่ 11 มกราคม 2564
  2. ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจรายละเอียดตามผนวก ก. และผนวก ข. ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564
  3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2564
 10. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 29 มกราคม 2564
  ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเฉพาะที่มีเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในหมายเหตุ ผนวก ก. และ ผนวก ข. จึงจะสามารถนำมายื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉฑาะวันทำการ) ที่ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชั้น 6 อาคาร 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฑ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 11. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง เรียบตามลำดับในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
 12. รายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 2 เมษายน 2564
  อนึ่ง กำหนดการต่างๆ รวมทั้งาข้อแนะนำและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบ ผู้สมัครจะอ้างภายหลังว่าไม่ทราบกำหนดการในขั้นตอนใดๆ ไม่ได้ โดยต้องหมั่นตรวจสอบจากทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com อยู่เสมอ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ต้องเป็นผู้ที่มัทัศนคติและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
 2. เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
 3. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณืนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 4. เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 5. ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจตามแบบเลนสเลน (ปกติ 6/6) เป็นกรณีเฉพาะราย โดยเมื่อสว่นแว่นสายตาแล้วสามารถมองเห็นได้ตามปกติทั้งสองข้าง
 6. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก, และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
 7. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563)
 8. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
  ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิคตรบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผุ้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 9. ต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.14/15579 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สามารถนำผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ๊่ปุ่น ภาษาเกาหลี) จากสถาบันในประเทศที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด และอยู่ในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่สถาบันนั้นๆ กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องมีกำหนดระยะเวลาผ่านการทดสอบจากสถาบันนั้นๆ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนี้
   1. ภาษาอังกฤษ
    1. TOEIC (Listening and Reading Test) 495 คะแนน
    2. TOEFL IBT 60 คะแนน
    3. CU-TEP 60 คะแนน
    4. IELTS 4.5 คะแนน
     *ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการสมัครสอบครั้งนี้ ไม่รับยื่นผลคะแนน TOEIC ที่สอบในนามองค์กรและสถาบันการศึกษา
   2. ภาษาจีน HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI)
    1. ระดับ 3 240 คะแนน
    2. ระดับ 4-6 240 คะแนน
   3. ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบที่ไม่น้อยกว่า ระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
  2. ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดการทดสอบ ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบับตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา และเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2562 สามารถนำผลคะแนนการผ่านการทดสอบมาใช้ยื่นสมัครในการรับสมัครและสอบแข่งขันคราวนี้ได้ (ผลคะแนนมีอายุ 2 ปี ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564)
  3. ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 9.1 และ 9.2 สามารถสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามข้อ 5.2 (7)
 10. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2. ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารและจะต้องเข้ารับราชากรเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2563
  3. ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการ หลังวันทีร่ 19 เมษายน 2564
  4. ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือนเมษายน 2564
  5. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนด
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ.2564) ซ฿่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 11. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันสมัคร
 12. พระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อนุญาตให้เข้าสอบตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 13. สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 14. ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หรือบิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาเข้าฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

4.1 การสอบรอบแรก

4.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการทดสอบระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ดังนี้

 1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 15 ข้อ
 2. ภาษาไทย จำนวน 15 ข้อ

4.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ดังนี้

 1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ 
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ
 3. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยววกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
 4. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 15 ข้อ
 5. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 30 ข้อ
 6. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 10 ข้อ

ผลการทดสอบ ใช้เกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการทดสอบ แล้วนำคะแนนมารวมจัดลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยไม่เกินลำดับที่ 160

4.2 การสอบรอบสอง

ภาคความเหมาะสมและตำแหน่งเป็นการประเมินบุคคลเืพ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุแต่งตั้งมีรายละเอียด ดังนี้

4.2.1 การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ เป็นการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดหรือไม่โดยจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัครเพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรำวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา ระบบสารสนเทศตำรวจ (POLIS) และระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) รวมทั้งตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หากผู้ใดมีประวัติถูกลงโทษหรือความประพฤติตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้

ผลการตรวจสอบ จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านจะได้ 100 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน

4.2.2 การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น

ผลการสอบถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งขึนถือเป็นเด็ดขาด

ผลการสอบ จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านจะได้ 100 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน

4.2.3 การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต

ผลการตรวจ ถือความเห็นของ๕ระกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัคตรได้รับการตรวจร่างกายหรือได้รับใบรับรองการตรวจร่างกายจากสถานที่อื่นๆ

กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารบัการตรวจร่างกายตามกำหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก และผนวก ข มาก่อนและหายเป็นปกติแล้วก่อนถึงกำหนดการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจตามกำหนดการสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้นำประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติก่อนวันตรวจร่างกายดังกล่าว แล้วนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรค หรืออาการตามกำหนด เป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง

การตรวจจะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ผู้ผ่านการตรวจจะได้ 100 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือ การตรวจสอบประวัติ การตรวจร่างกาย การทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ในรอบที่สองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ไม่ไปถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงหใ้ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด

คะแนนที่ได้ในรอบสอง มไ่สามารถนำไปรวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรก เพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

กรณีที่ผู้สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดการทดสอบนั้น จะมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการสอบแข่งขันในรอบแรกตามข้อ 4.1 โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • คำทักทายและการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 • การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
 • การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใช้เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการทดสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จะหมดสิทธิในการสอบรอบแรกและรอบที่สอง โดยคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งนี้ไม่สามารถนำรวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรกและรอบที่สองเพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. – 25 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments