สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/11733/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ย. – 12 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประสงค์จะรบสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทวไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัดิงานในวทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วธึการ และเงื่อนไข การสรรหา และเลึอกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๒ ลงวันที่ <5)๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หริอคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบใด้ในลักษณะเดียวกันทางการศึกษา หริอทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงนและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ชอบข่ายงานที่จะให้ปฏิน้ติ โดยมีลักษณะงานทห้องปฎิบํติ ลังน
  ๑. จัดวางระบบและปฏีบํติงานเกี่ยวกับการจัดหา การชี้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  ๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึถษา
  ๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายนํ้ามันเชี้อเพลิง การบำรุงรักษาและ การพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะชองสถานศึกษาให้เป็นไปดามระเบียบ
  ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปดามแผนปฏิบํติการประจำบิ
  ๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ไห้อยู่ไนสภาพเรียบร้อยพรัอมใช้งาน
  ๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนำที่
  ๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตาม ระเบียบ
  ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  ๙. จัดทำปฎิทินการปฎบ้ตงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบํติงานตามลำดับขั้น
  ๑๐.ดูแลบำรุง รักษา และรับผิดซอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่!ด้รับมอบหมาย
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  • ด้านการคิด คำนวณ
  • ด้านเหตุผล
  • ด้านการใช้ภาษา
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
  • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบรีหาร สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. I©๕๖๐
  • กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงหามที่กำหนดไว้ไนประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 – 12 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments