ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -13 พ.ย. 2563วิทยาลัยการอาชีพเบตง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/11739/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเบตง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่ม งานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาลัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบรํหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วึธืการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรหนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบรหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัตเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสังสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๖๙๗/๖๕๕๖ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานราชการประเภทนัวไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือๅฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในทุกสาชาวิชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

  ส่วนที่ 1 ความเความสามารถทั่วไป
  •    รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
  •    พระราชกฤษฎึกาว่าหลักด้วยหลักเกณฑ์และวะการบรีหารกิจการ บัานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
  •    พระราชบัญญตความรับมิดทางละเมืดชองเจ้าหนัาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  •    พระราชบัญญตการอาขีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  •    ระเบียบส่านักงานายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ และคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง
  •    พระราชบัญญ้ตข้อมูลช่าวสารชองราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  •    สังคม เศรษฐกิจ เหตุบ้านการเมือง และเหตุการณ์บีจจุบัน

  ส่วนที่ 2 ความรัดวามสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  •    ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ที่แกัIขเพ์มเดีม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
  •    ระเบียบส่านักงานคณะกรรมการการอาข้วศึกษา ว่าด้วยการบรีหาร การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

  ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

  (๑) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการปฏีบต๊งานในหน้าที่(พิจารณาๅฒการศึกษา ประสบการณ์ แฟ้มสะสมผลงาน)
  (๒) มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
  (๓) การคิดวิเคราะห์
  (๔) ความคิดริเรื่มและปฏิภาณไหวพวิบ
  (๕) การสื่อสารโดยการพูด

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments