กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/11762/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 16 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเอลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชบีนาถ หนองคาย จะดำเบีนการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร อาศัยอำนาจตามความไนช้อ ๕ ชองประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบคำสั่ง กรมหม่อนไหมที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย
1. ปฏิบัติงานด้านการผลิตหม่อนและไหมพันธุ์ดี พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการผลิต
2. นำส่งไข่ไหมพันธุ์ที่ฟักออก ตรวจนับจำนวนไข่ที่ฟักออกและไม่ฟักออกพร้อมคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกหลังนำส่งทุกครั้ง
3. นำส่งหม่อนพันธุ์ดีตามแผนความต้องการแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
4. จัดทำบัญชีควบคุมไข่ไหมพันธุ์ดี เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนไข่ไหม ชนิดของการเก็บ วัน เดือน ปี ที่ผลิตไข่ไหม และวันที่หมดอายุ
5. ร่วมปฏิบัติงานการจัดนิทรรศการ การจัดประกวดแข่งขันด้านอาชีพหม่อนไหม
6. บริการถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำ ความรู้ด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

1 ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ 1.1.2 ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1.2.1 ความรู้ด้านการเกษตร 1.2.2 การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 1.2.3 ความรู้ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม และมาตรฐานผ้าไหม 1.2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1.2.5 การทดลองวิจัย การสาวไหม การฟอกย้อมสีและทอผ้า 1.2.6 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการ ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย ศูนย์หม่อนไหม เฉสิมพระเกียรดิสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราขีนึนาถ หนองคาย งานบริหารทั่วไป หมู่ ๑๑ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0834032488

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments