กรมส่งเสริมการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/11764/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-12,280
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑- ๖ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจใหัผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทนอธีบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทำสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 10430-12280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์หนังสือราชการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่งหนังสือราชการ/เอกสารราชการ จัดเก็บและค้นหาหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือในการพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์มต่างๆ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ การบันทึกข้อมูล การใช้โปรแกรม Microsoft Office และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมึอง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ พนักงานราชการ
๑.๒ ความรู้ด้านงานสารบรรณ
๑.๓ ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญขี และด้านพัสดุ
๑.๔ ความรู้ในการไข้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ และอินเตอร์เนีต

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑- ๖ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑- ๖ กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments