กรมส่งเสริมการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/11775/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,นครนายก,ปราจีนบุรี,ระยอง,สมุทรปราการ,สระแก้ว (สำมักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๖)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลชองสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในหน่วยงานกำกับดูแลชองสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดระยอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชโาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจใท้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดำเน้นการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทำสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-11280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์หนังสือราชการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่งหนังสือราชการ/เอกสารราชการ จัดเก็บและค้นหาหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือในการพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์มต่างๆ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ การบันทึกข้อมูล การใช้โปรแกรม Microsoft Office และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑.๑ ความ(ทั่วไปเกี่ยวกับการเมึอง เศรษฐกิจ สังคม ความรู เกี่ยวกับ กรมส่งเสรึมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวซ้องกับระบบ พนักงานราชการ
๑.๒ ความ(ด้านงานสารบรรณ
๑.๓ ความ(ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ
๑.๔ ความรู้ในการไซ้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมส่าเร็จรูปอื่นๆ และอินเตอร์เน็ต

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments