สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/11859/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 27 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบรีหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนรีหารทั่วไป (ครู) โดยปฏึบัตงานในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลทะ วึทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ฉะนัน อาศัยอำนาจตามความในชอ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการการนรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลอกพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการนรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรอง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอนอัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอนหมายอำนาจการสรรหาและเลึอกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรันสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณอุฒอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแลัวใน สาขาวิชา เทคนิคโลหะ / ใลหะการ / ช่างเชื่อมโลหะ / ช่างเชื่อมประสาน / วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ) / วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ) /อุตสาหกรรมคิลป (ช่างเชื่อม) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม) / เทคโนโลยีอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ) เทคโนโลยีวิศวกรรม การเชื่อม)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ปรสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  • ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  • ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
  • ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  วิชาที่สอบ

  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน
  ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งครู

  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งครู

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments