กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/11879/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสื่อสาร,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์),วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม),วิศวกรไฟฟ้า,มัณฑนากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสนับสนนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอัานาจตามประกาศคผะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการและเงี่อนไฃการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ค. ๒๕๕๕ จ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสื่อสาร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้า

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสื่อสาร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


นายช่างเครื่องกล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


วิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา


วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์


วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


วิศวกรไฟฟ้า

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


มัณฑนากร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสื่อสาร

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับ-ส่งข่าวสารด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบสื่อสารสนเทศอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์
๒) รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบและเรียบเรียงข่าว จัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๓) ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ
4) จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ประมาณราคาซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5) ให้คำแนะนำและบริการผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

(๑) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการราคาด้านไฟฟ้า ตดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งานดูแลบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมชัตโนมืต ระบบ อเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพืวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานไต้อย่างต่อ เนื่องและมิประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(๒) จัดทำทะเบียนคุม รวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
(๓) เปรียบเทียบค่ามาดรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
(๔) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แกํไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้’รับบริการทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีบระสิทธิภาพ
(๕) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และซัอมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ ประกอบการปฎิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

1) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
3) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญา งานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ มาตรฐานและพัฒนาสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามภารกิจของหน่วยงาน
2) ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตรวจมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3) ปฏิบัติงานด้านการประเมิน การควบคุม กำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้อง มีคุณภาพ
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

๑) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบเงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒) ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็น เพื่อให้ไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
๓) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ
4) วางแผน ออกแบบและเขียนแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือ และคำนวณ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชา
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรไฟฟ้า

1) สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2) ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3) ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิ4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
5) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าให้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


มัณฑนากร

1) ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎีและองค์ความรู้ทางด้านมัณฑนศิลป์ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ด้านมัณฑนศิลป์
2) ออกแบบและเขียนแบบ ตกแต่ง กำหนดรายการประกอบแบบงานด้านมัณฑนศิลป์และองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานออกแบบ ตกแต่งด้านมัณฑนศิลป์
4) ดูแลการจัดทำครุภัณฑ์และงานมัณฑนศิลป์ เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบรายการที่กำหนด
5) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรู้ในวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
4) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
6) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสาธารณสุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวม ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
2) ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) รวบรวมเก็บเอกสาร จัดทำระบบการค้นเอกสารและหนังสือวิชาการของผู้บริหาร
4) ติดต่อประสานงาน นัดหมายประชุม จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
6) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

๑. จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ และบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกการสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) รวมถึงการตรวจรับงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๓. ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ/จัดจ้างและบริหารสัญญาในระบบ E-GP
4. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีเบิกจ่ายพัสดุ ใบเบิก/ใบส่งคืน
5. จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในทางราชการ
6. ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจำปี
7. ลงโปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์และระบบข้อมูลคลังวัสดุใช้สอย
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย
๓. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของส่วนราชการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
6. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น สถิติเพื่อปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
2. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
3. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาลและพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสื่อสาร

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


นายช่างเครื่องกล

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
– กลศาสตร์วิศวกรรม
– โลหะวิทยา
– เชื่อมโลหะ
– งานหล่อโลหะ
– งานท่อประสาน
– งาน Pipeline งานท่อ ของเหลว ของโหล
– งานเขียนแบบเครื่องกล
– งานปรบอากาศระบายอากาศ


นายช่างไฟฟ้า

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
– ความรูเกี่ยวกับควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– การวิเคราะห์คำนวณวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– การเขียนแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า
– วิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
– ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง หม้อแปลงและมอเตอร์ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสาร


วิศวกรโยธา

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับงานด้านออกแบบ โครงสร้าง
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวซ้อง
–    ความรู้ท้วไปที่เกี่ยวช้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบ้ติ
–    พระราชบัญญ้ติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม


วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
–    ความรู้ด้านงานวิศวกรรม
–    ความรู้เกี่ยวกันเฅรื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
–    ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายวิภาค
–    ความรู้เกี่ยวกันห้องปฏิบ้ตการ ทดสอบและสอบเทียบ


วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
ความรู้พึ้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ และบรับปรุงแกัไข ระบบบำบัด มลพิษในสถานพยาบาล
–    ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการบรัหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
–    การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


วิศวกรไฟฟ้า

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
–    ความรู้ทั่วไปด้านด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
–    การออกแบบระบบไฟฟ้า
–    มาดรฐานการดิดตั้งไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย
–    ระบบสื่อสารและความปลอดภัยในอาคาร
–    ศวามรัูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวชัอง


มัณฑนากร

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
–    ความรู้ด้านออกแบบงานตกแต่งภายใน
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวช้อง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
– การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป
– ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
– การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกตํ
– การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมีอในการพัฒนาระบบงาน
– พระราชบี’ญญ้ติเกี่ยวกิบคอมพิวเตอร์


นักวิชาการสาธารณสุข

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ดังนี้
– พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๖๕๔๑ และที่แกัไชเพิ่มเดิม
– หระราชบัญญัติการประกอบโรคดิลปะ พ.ศ.๖๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
– พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพี่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๖๕๓๕ และแกิไขเพิ่มเดิม
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทศโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทาง การแพทย์ พ.ศ.๖๕๕๘


นักจัดการงานทั่วไป

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
– พระราชบ้ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกัไชเพิ่มเดิม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกัไข เพิ่มเดิม


นักวิชาการพัสดุ

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัดิเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหนัาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดฃ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัดิงานด้านพัสดุ


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินในการบริหารงานชองส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้!ชเพิ่มเดิม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม


นิติกร

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้Iข เพิ่มเดิม
– นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ดังนี้
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฃองเจ้าหนัาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัดิสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
– พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
– พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุชภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments