สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/11894/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2563
เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เช้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปวท.


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิการศึกษา ที่ใช้สมัครสอบขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว

เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกันในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางศิลปศาสตร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการศาล ตามแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ปฏิบัติงานธุรการในศาลยุติธรรม อาทิ งานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บสำนวนความ และเอกสาร งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ งานหน้าบัลลังก์ งานไกล่เกลี่ยประนีประนอม งานสารบบและคำพิพากษา งานดำเนินคดีหลังคำพิพากษา งานผู้พิพากษาสมทบ งานกิจการพิเศษ งานคำวินิจฉัย งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ งานช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานประกาศและสถิติ งานห้องสมุด งานข้อมูลและสารสนเทศ งานดูแลบำรุงรักษาและ เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานอื่นๆ โดยดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างโต้ตอบ บันทึกข้อมูล จดรายงาน ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทาน ตรวจสอบ ถอดเทป จัดเก็บ คันหา สืบคัน รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร จัดทำรายงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได็โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 3. ศึกษา ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 5. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานธุรการด้านต่างๆ ในศาลยุติธรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 6. ศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาปรับใช้กับ การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพิ่มขึ้น

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการติดต่อราชการศาลยุติธรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 2. ช่วยสืบคันข้อมูล ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
 3. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานในงานธุรการคดีและ งานธุรการทั่วไป การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบบรรดาคำฟ้อง คำคู่ความ สำนวนความและเอกสาร หมายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับงานธุรการคดีตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการล้า ระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ ตั้งแต่การรับจนคดีถึงที่สุด เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณามีคำสั่ง และการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการในงานธุรการทั่วไปตามที่ ได้รับมอบหมาย อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสารนิเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
 3. เตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาพิพากษาคดี ปฏิบัติงานศูนย์นัดความและ ศูนย์ประสานงานพยาน การจัดทำแผนที่พิพาทและเดินเผชิญสืบ เพื่อสนับสนุนให้การสืบพยานและ การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใข้ ประกอบการวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานธุรการคดีทั้งใน คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีเยาวขนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทาง ปัญญาและการล้าระหว่างประเทศ และคดีพิเศษอื่นๆ และในระบบงานธุรการทั่วไป อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน สารนิเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ งานเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งาน ต่างประเทศ งานเลขานุการนักบริหาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของ หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าต่อเนื่อง

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงาน ศาลยุติธรรม

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบล้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน ธุรการคดีหรืองานธุรการทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 2. ประสานงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ เป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
 3. ประสานงานเกี่ยวกับงานล่าม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อคำถามในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 2. ช่วยล้นคว้าตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลทางวิชาการกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ
 3. ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ ปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 1. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 1. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใข้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท’วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของตำแหน่ง


เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ ปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
 4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments