ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/11908/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 400
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563
เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 จากบุคคลภายนอก/ พนักงานระดับ 2 – 3/ ผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) โดยวิธีการ สรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังน ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

อัตราว่าง : 400 อัตรา

 1. ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ จำนวนความต้องการประมาณ 400 อัตรา
 • เป็นเพศชาย 270 อัตรา
 • เพศหญิง 130 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

10.    อัตราเงินเดือน

10.1    บุคคลภายนอก ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น ของพนักงานระคับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถัวน)

10.2    พนักงานระดับ 2 – 3
กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรทาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพ้นบาทถัวน) หากปัจจุบันได้รับอัตราเงินเดือน เกินอัตราขั้นต้น ให้!ด้รับเงินเดือนเดิม

10.3    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากปัจจุบันผู้ผ่านเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือน สงกว่า อัตราเงินเดือนขั้นด้นของพนักงานระดับ 4 ธนาคารจะให้ได้รับเงินเดือน โดยเทียบเคียงตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยพนักงานที่เปลี่ยนตำแหน่งและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยพนักงานเป็นพนักงาน กรณีสอบได้ในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบัน ธนาคารพิจารณาค่าประสบการณ์ การทำงานในธนาคารเพื่อจ่ายเป็นอัตราเงินเพิ่มเดิมร้อยละ 6 ต่อปี ไดัIม่เกิน 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 18) ของอัตรา เงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 แตไม่เกินเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

3.    คุณสมบัติทั่วไป

3.1    เพศ ชาย/หญิง
3.2    มีสัญชาติไทย
3.3    เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบรืสุทธึ๋ใจ
3.4    เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมนูรณ์แข็งแรง
3.5    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตพินเฟิอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่ร้งเกียจ แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้ท้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ใด้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลีอดทุกชนิด โรคหัวใจ ชิ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาบ
3.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดี
3.7    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นท้นคัว
3.8    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทพ่เองออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราขการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดทึ๋Iด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.10    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงานหรือพนักงานธ.ก.ส.มาก่อน
3.13    ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • บุคคลภายนอก
  4.1 บุคคลภายนอก
  4.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบุรณ์ (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
  4.1.2 ด้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
  ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยิดถึอคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  4.1.3 สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
  ตั้งแต่ระดับปริญญาตริขึ้นไป (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
  4.1.4 เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง wvw.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ผู้สมัครไม่ต้องแนบผลการสอบ ภาค ก ในระบบรับสมัคร)
  4.1.5 ต้องมีโบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชื่งยังไม่หมดอายุ
  (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถีอว่าเป็น ผู้โม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน
  –    พนักงาบระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
  –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
  –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจัางประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

7.    การสอบดัดเลือก

 • บุคคลภายบอก
  กำหนดให้ผู้สมัครเช้ารับการสอบ ดังนี้
  7.1    การสอบช้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนในวับอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
  7.1.1 วิชาความละเอียดแม่นยำ (50 คะแนน)
  7.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) (ขอบเขตเนื้อหาการสอบตามเอกสารแนบ)
  7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)
  7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)
  –    พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
  –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
  –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

8.  การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

 • บุคคลภายนอก
  8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้
  1) วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน
  เกณฑ์คะแนน
  2) วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้
  ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง
  และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น

8.2    การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อไหธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบ้ติงาน
8.3    การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน โดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก

 • พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
  –    ผู้ช่วยพนักงาบสัญญาจ้างประเกทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
  –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และ^กจ้างบรันัหรับจ้าง (Contract Out)
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

9.    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก (ประกาศรวมบัญชีเดียวกันทั้งหมด)
9.1    ธนาคารกำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงสำดับ ตามเลขประจำตัวสอบ
9.2    ประกาศรายชิ่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวม การลอบข้อเขียน 150 คะแนน (วิชาความละเอียดแม่นยำ และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง) รวมกับคะแนน ลอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 200 คะแนน (ยกเว้น ผู้สมัครจากพนักงานระดับ 2 – 3 จะพิจารณาคะแนนรวมการสอบข้อเขียนจากวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเพียงวิชาเดียว โดยให้น้ำหนักคะแนน เทียบเท่า 150 คะแนน) กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์โต้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการ เรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้

 • ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์
 • ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน
 • ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ปัจจัยที่4 เลขประจำตัวสอบ

ทั้งนี้หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารกำหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใข้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับก่อนหลัง และธนาคารขอสงวนสิทธในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่มเดิมจากจำนวนความต้องการ

11.    เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
11.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรทาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกำหนด ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และจะดัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแมใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น พนักงานระดับ 2-3 และผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1 จะต้องกลับไปปฏิบัติงานตำแหน่งเดิม)
11.2    ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่าง หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้และจะนำไปต่อทัายบัญชี(ได้เพียงครั้งเดียว)โดยธนาคารจะพิจารณา บรรจุแต่งตั้งบัญชีสำรองครั้งต่อไป และหากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชั1ม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้นให้ถือว่าสละสิทธึ๋และธนาคารจะตัดลิทธึ๋ออกจากบัญชีสำรองและจะแต่งตั้ง ผู้ผ่านเกณฑ์ๆ ลำดับลัดไป
11.3    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทำหนังสือคํ้าประกัน สืบประว้ติตามที่ธนาคารกำหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กัยืมเพื่อ การศึกษา กยศ. / กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แท่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (ยกเว้น พนักงานระดับ 2-3 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ) หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแมใด ๆ ทั้งสิ้น
11.4    ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่ส่วนงานกำหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ในลังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่นัอยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ หากได้รับการเรียกตัว ปฏิบัติงานประจำสาขาที่มีเวลาทำการนอกเหนือเวลาทำการปกติของธนาคาร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแมใด ๆ ทั้งสิ้น
11.5    กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ธนาคารกำหนดมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธึ๋เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทีเหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
11.6    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนำมาโด้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

11.7    กรณีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรทาและคัดเลือกเป็นประเภทพนักงานระดับ 2-3 และผู้ช่วย พนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ด้องมีคุณสมปติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
11.7.1 ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีผลลงโทษทางวินัย ตามคำสั่งธนาคารถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
11.7.2 ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบข้อเท็จจริง สอบสวนหรือมีมูลเหตุที่อาจเกี่ยวกับ เรื่องที่จะสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยในช่วงเวลาพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ธนาคารจะชะลอการแต่งตั้งจนกว่าจะพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 11.7.1 หรือ จนกระทั่งไม่ปรากฎความผิดตามข้อ 11.7.2
12.    เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน

 • บุคคลภายนอก และผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  กำหนดให้มีการทดลองปฏิปติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมิน การทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิปติงานไม่ตํ่ากว่ารัอยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏีน้ติงานเพิมเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบ้ติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์!ดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่ารัอยละ 80 จะพิจารณาบรรจแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิน์ติงานเป็นด้นไปหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง ปฏิปติงานเป็นครังที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างท้นที โดยไม่มีข้อแมใด ๆ

–    พนักงานระดับ 2 – 3
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในดำแหนุ่งรักษาการพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 เมื่อรักษาการครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลักและประเมินพฤติกรรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องมีผลการประเมินตามที่ธนาคารกำหนดไม่ตากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่รักษาการเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีผลการประเมินนัอยกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะ พิจารณาให้รักษาการในตำแหน่งเพิ่มอีก 90 วัน และจะประเมินใหม่อีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็น พนักงานระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ให้รักษาการเป็นต้นไป แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 2 ธนาคาร จะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
–    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีโม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเดิมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิน้ติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ไห้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะให้กลับไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ตามเดิม นับตั้งแต่วันที่ ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในครั้งที่ 2 และธนาคารจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นตามสิทธึ๋ที่เคยได้รับ เมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจากบัญชีสำรองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565

5.    การสมัครและการชำระเงิน

 • บุคคลภายนอก
  5.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบ้ติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลีอกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราขการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประว้ติไว้โนคลังข้อมูลผู้สมัครแล้วให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบ้ตของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
  โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
  5.2 ผู้ฝากประว้ติที่เลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม การสอบ 300 บาท (สามรัอยบาทถ้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบ้ติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์ เอกลารแบบชำระค่าธรรมเนียมการลอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http;//www.ibaacapplicant61.com ตั้งแต่วับที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไปยื่นชำระเงินที่ ธ.ก.ส. หกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากประว้ติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ป็บัญชี 2563 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันท่าการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมมูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการลอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น – พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
  –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาข้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
  –    ผูช่วยพนักงาบสัญญาข้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับข้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน

 • บุคคลภายนอก
  6.1 ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัดของผู้สมัครสอบ เฉพาะอายุของผู้ลมัคร และผลการลอบ ภาค ก เห่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบข้บชื่ ธนาคารจะดำเนินการตรวจคุณสมบัติและเอกลารด่าง ๆ ของผู้ลมัคร ภายในวับที่สอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ดำเนิน การจ้างแลัว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ชิ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธ(นการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายไนวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอผู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเดิมได้(นภายหลัง
–    พนักงานระต้น 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
–    ผู้ช่วยพนักงาบสัญญาจัางประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
–    ผู้ช่วยพนักงาบสัญญาจัางประ-เภทที่ 2 และถูกจัางบรันัหรับจัาง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงาบระดับ 2 – 3
4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • พนักงานระดับ 2-3
  4.1    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 2-3 ปฏิบัติงานธนาคารติดต่อกันมาแล้ว
  ไม่นัอยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
  4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ
  นาชุมชนและลังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  4.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชื่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

5.    การสมัครและการชำระเงิน

 • พนักงานระดับ 2-3 (ไม่ต้องชำระเงิน)
  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบ้ติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูล การสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการจัดการ บุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายไน โดยเริ่มรับสมัครดั้งแด่วันที่ 23 พถศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา และคััดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครดำแหน่งพนักงานพัฒนาธูรกิจ ระดับ 4”
  ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนสำเร็จ ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น ธนาคารจะ ไม่อนุณาดให้แก้ไจเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร และเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร โดยไม่ต้องส่งหลักจานการสมัคร มาที่ ฝทบ.
  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบ้ตของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรทาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน

 • พนักงานระดับ 2 – 3
  6.1    ในการประกาศรายชื่อผู้มีลืหธสอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครอบ สเฉพาะอายงานจองผู้สมัคร เห่าบั้น ส่วนคุณสมบัติต้านวพิการติกษา และใบขับชื่ ธนาคารจะตำเนิบการตรวจ คุณสมบัติและเอกลารด่าง ๆ ของผู้ลมัศร ภายในวับสอบสัมภาษณ์ ดังบั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชี่งผู้สมัครสอบนำมายื่น ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธสอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะ ยกเลิกคำสั่ง และต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
  6.2    ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบข้อเขียนพรือมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baacorth > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิไนการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายไนวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พรัอมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอผู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเดิมได้ไนภายหลัง
  7.    การสอบคัดเลือก
 • พนักงานระดับ 2-3
  กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้
  7.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) (ขอบเขตเนี้อหาการสอบ ตามเอกสารแนบ) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
  7.2 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)
  ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้กำหนดให้เป็นการปฏิบัติงานธนาคาร จึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย ตามข้อบังคับฉบับที่ 8 และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบ จะต้องเป็นการลาส่วนตัวเท่าบั้น

8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

 • พนักงานระดับ 2 – 3
  8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเจียนต้องได้คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนน ไม่ตากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเจียนนัอยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์ คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้
  ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำต้วสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น
  8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเจียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์!ด้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่
4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
  4.1    ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้
  1)    ปัจจุบันปฏิบ้ติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) และ
  2)    ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 และมีระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รวมกันได้ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
  4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยิดถือคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  4.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

5.    การสมัครและการชำระเงิน

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (ไม่ต้องชำระเงิน)
  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบ้ติครบด้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึก ข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการ จัดการบุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายใน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พถศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาคสรรหา และคัดเลีอก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4″
  ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนสำเร็จ ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น ธนาคารจะ ไม่อบุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครห้องพิมพ์ใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร และเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัคร มาที่ ฝทน. ยกเว้น ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ที่มีอายุงานไม่ครบ 2 ปี ไห้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัคร ดังนี้

1) กรณีรวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ให้แนบสำเนาหนังสือ สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันกับอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี (การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่ถีอเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2) หุรีอุ
2) กรณีรวมอายุงานลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ให้แนบหนังสือรับรอง การทำงานฉนับจริงจากบริษัทรับจ้างที่ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันกับอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 หี่ม่ลายุงาบไม่ครบ 2 11 จ้ดส่ง ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงต้นสังกัด (สาขา/ สนจ. /สำนัก/ ฝ่าย) และให้ธุรการหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของต้นลังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัครและจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเสือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” โดยสแกนแบบพิมพ์ 1 ส่งทางอีเมล Recruit hr@baac.or.th พร้อมนำส่ง ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงกลุ่มงานสรรหาและคัดเสือก ฝทน. ภายไนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมน้ตของผู้สมัครโดยเขียนมุมชองด้านล่างขวามือว่า “ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถีอว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมนัติของผู้สมัคร ตดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบจ้อเขียน

 • ผู้ช่วยพนักงานสัณณาจ้างประเภทที่ 1
  6.1 ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เฉพาะอายุงานของผู้สมัครเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบขับชื่ ธนาคารจะตำเนินการตรวจ คุณสมบัดิและเอกลารด่าง ๆ ของผู้ลมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชี่งผู้สมัครสอบนำมายื่น ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ชาดคุณสมบ้ติไนการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธสอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะ ยกเลิกคำสั่ง และต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
  6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 24 รันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายในวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/ เพิ่มเดิมได้ไนภายหลัง

7.    การสอบคัดเสือก

 • ผู้ช่วยหนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 กำหนดให้ผู้สมัครเช้ารับการสอบ ดังนี้ 7.1 การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนใบวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
  7.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น ผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ชองสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม,ต้องเข้ารับ การลอบวิชานี้ (ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสอบผ่าน ภาค ก มาที่ ฝทน. เนื่องจากธนาคารจะดำเนินการ ตรวจสอบกับระบบชอง สำนักงาน ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน)
  7.1.2 วิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน)
  7.1.3 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน)
  (ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบ)
  7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)
  7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)
  ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้กำหนดให้เป็นการปฏิบ้ตงานธนาคาร จึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย ตามข้อบังคับฉบับที่ 8 และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบ จะต้องเป็นการลาส่วนตัวเท่านั้น

8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
  8.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้
  1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไมตากว่าร้อยละ 50 โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม
  2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน
  เกณฑ์คะแนน
  3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเชียนนัอยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้
  ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง
  และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น
  8.2 ผู้สมัครชื่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ที่มีอายุงานตั้งแต่
  5 ปิชี้นไป (ไม่นับรวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)) ที่สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (ตามบันทึกเวียนที่ ฝทน/92517 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)
  8.3 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบส้มภาษณ์Iด้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน
  8.4 การทดสอบบุคลิกภาพไม่มีผลคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่านโดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก

4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  4.1    ต้องมีระยะเวลาการปฎิน้ติงาน ดังนี้
  1)    ปัจจุบันปฏิบ้ติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) และ
  2)    ปัจจุบันปฏิบ้ติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบ้ติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รวมกันได้ ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
  4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถึอคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  4.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถึอว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบ้ติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

5.    การสมัครและการชำระเงิน

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  (ไม่ต้องชำระเงิน)

5.1    ผู้ที่มีคุณสมน้ติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด สามารถพิมพํใบสมัคร ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรทาและคัดเสือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563
5.2    ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
5.2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน แล้วน์าเสนอผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบคุณสมบ้ติชองผู้สมัครและลงนามรับรองภายในวับที่ 8 ธันวาคม 2563
5.2.2 หนังสือรับรองการทำงาน
1)    กรณีเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไท้แนบสำเนาหนังสือ สัญญาจ้างที่มึระยะเวลานับรวมกันไม่นัอยกว่า 2 ปี (เมื่อรวมได้ครบ 2 ปี แล้ว สัญญาจ้างฉบับอื่นไม่จำเป็น ต้องส่งเพื่มเติม) (การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่ถีอเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2)
2)    กรณีเป็นลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไท้แนบหนังสือรับรองการทำงาน ฉบับจริงจากบริษัทรับจ้าง ที่ระบุวันที่เริมด้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันไม่นัอยกว่า 2 ปี โดยระบุตำแหน่งงานและสถานะการจ้างงานปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในธนาคาร

5.3 ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงด้นสังกัด (สาขา/ สนจ./ สำนัก/ ฝ่าย) และให้ธุรการหรือผู้ท้Iด้รับมอบหมายของด้นสังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัคร และจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา และคัดเลือก” หัวช้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4″ โดยสแกนแบบพิมพ์ 1 ส่งทางอีเมล Recruit hr@baac.or.th พร้อมนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงกลุ่มงานสรรหา และคัดเลือก ฝทน. ภายไนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมชองด้านล่าง ขวามีอว่า “ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถีอว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกตอง กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรทาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน
 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทร้บจ้าง (Contract Out)

6.1 ในการประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เฉพาะอายุงานของผู้สมัคร เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการติกษา และใบข้บขื่ ธนาคารจะดำเนินการตรวจ คุณสมบัติและเอกสารด่าง ฯ ของผู้สมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งด้องกรอกรายละเอียดด่าง ๆ ให้ถูกต้องครบด้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชิ่งผู้สมัครสอบนำมา ยื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ครั้งนี้มาตั้งแต่ด้น โดยจะดัดรายขื่อออกจากรายชิ่อผู้มีสิทธึ๋สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะ เลิกจ้าง โดยไม่มีข้อแมใด ๆ ทั้งสิ้น

6.2 ธนาคารจะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาผวับที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธึ๋ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายไนวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแกัไข/เพิ่มเดิมได้ในภายหลัง

7.    การสอบคัดเลือก

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  7.1 การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนไนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
  7.1.1 วิชาความรัดวามสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น ผู้ที่สอบผ่านความรู้ดวามสามารถทั่วไป ภาค ก ชองสำนักงาน ก.พ. ดั้งแด่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับ การลอบวิชานี้ (ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสอบผ่าน ภาค ก มาที่ ฝทน. เนื่องจากธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบกับระบบชอง สำนักงาน ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเชียน)
  7.1.2 วิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน)
  7.1.3 วิชาความรัเฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน) (ขอบเขตเนี้อหาการสอบข้อเชียนตามเอกสารแนบ)

7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)
7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)
8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

 • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
  8.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้
  1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไมตากว่าร้อยละ 50
  โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม
  2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน เกณฑ์คะแนน
  3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แต่ทากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเขียนนัอยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้
  ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง
  และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น
  8.2    การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบส้มภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน
  8.3    การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน โดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments