Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 45 อัตรา,

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13870/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี),นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(กฎหมาย),นักทรัพยากรบุคคลปฏีบ้ติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบ้ติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 เม.ย. -19 เม.ย. 2564 รวม 36 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13866/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 19 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

ลิงค์: https://ehenx.com/13861/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,บุรีรัมย์,เพชรบูรณ์,ระยอง,หนองคาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -16 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย”

ลิงค์: https://ehenx.com/13856/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (โรงพยาบาลหนองคาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -16 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13853/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 เม.ย. -20 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://ehenx.com/13851/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 เม.ย. – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-13 เม.ย. 2564 รวม 75 อัตรา,

กระทรวงกลาโหม”

ลิงค์: https://ehenx.com/13850/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลขับรถ,เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา,เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล,นายทหารพยาบาล,ช่างเทคนิค,นายสิบส่งกำลัง,เสมียนการเงิน,ช่างก่อสร้าง,พนักงานธุรการ,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานบริการอุตสาหกรรม,พนักงานโรงพิมพ์,ลูกมือช่าง,พนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมอนามัย”

ลิงค์: https://ehenx.com/13849/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,ชลบุรี,นครสวรรค์,ยะลา,ราชบุรี,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 เม.ย. -3 พ.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13846/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 3 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/13843/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิทธิมนุษยชน,นักทรัพยากรบุคคล,นักบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**