Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16215/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมสุขภาพจิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16213/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16211/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานแปลและล่าม,พนักงานสื่อสาร,พนักงานโทรศัพท์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,430-32,430
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565 รวม 24 อัตรา,

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16208/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน(ด้านภาษาอังกฤษ),นักสื่อสารมวลชน(ด้านทั่วไป),นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,คีตคิลปีน(ด้านเพลงไทยเดิมชาย),ดุริยางคศิลปิน(กีตาร์ไฟฟ้า),ผู้ประกาศและรายงานข่าว,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16205/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือ
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16204/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานขนล่งจังหวัดศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/16203/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยสำรวจ,เจ้าหนาที่พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,ช่างสำรวจ,นักวิชาการทรัพยากรธรณี,นักธรณีวิทยา,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-19,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16202/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16201/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16199/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประมง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**