กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/12030/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรหสามิต

เรือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต

ด้วยกรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราขการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎับัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษปฏิบัติกาว ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครืองกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑M ลงรันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๖ เรือง การสรรทา โดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนึ้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware Software และ Network เพื่อนำมาประยุกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ถึงความต้องการ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
3. จัดทำแผน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมสรรพสามิต และหน่วยงานอื่น
5. ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ แฟ้มข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
6. การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือ สำนักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น
7. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนาโปรแกรมสื่อสารการเรียนรู้
8. วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของข้อมูล กำหนดรหัส กำหนดมาตรฐานและ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างมีระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)
9. ควบคุม ดูแลในการจัดประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างกรมสรรพสามิตกับ
สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่
10. ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล
11. วิเคราะห์ความเสี่ยง ดำเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิให้เกิดความเสียหายที่จะมีขึ้นต่อคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานต่าง ๆ
12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและประมวลหลักฐานของผู้ประกอบการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอก
2. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษี
ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
3. การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ (Field Audit)
4. ออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการ การตรวจค้น การไต่สวน การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
5. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบัญชีและระบบข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อวางแผนกำหนดวิธีการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบทางบัญชี
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภาษี และประเมินภาษี พร้อมพิจารณาขอลดหรืองด
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางธุรกิจในรายที่ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
8. ศึกษาและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาช่วย
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติกร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
3. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาร่างกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
4. ศึกษา ปัญหาข้อกฎหมายและตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ
5. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการด้านคดี ทั้งในทางอาญาและแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีทางปกครอง
7. ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำสำนวนคดีการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
8. ตรวจงานเปรียบเทียบคดี และแนะนำปัญหาข้อกฎหมายให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ
9. ศึกษา และพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
10. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษี และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
11. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาของหน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ
12. งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย และงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางโครงการ และแผนงาน การออกแบบก่อสร้าง การสำรวจบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง การวางผังหลักของสถานที่ก่อสร้าง กำหนดมาตรฐานวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง
2. การจัดทำราคากลางของอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
3. การคำนวณและออกแบบโครงสร้างอาคารด้านวิศวกรรมโยธา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
4. การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานหรือการตรวจการจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังงานก่อสร้างโรงงาน และร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบโรงงาน
ที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต รวมทั้งให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ควบคุม และติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตามแบบ และหลักวิศวกรรม
7. ตรวจสอบ อนุมัติ และนำเสนอ วิธีการก่อสร้าง และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด แก้ไขปัญหาหน้างาน และประสานงานกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งจากแบบและข้อกำหนด จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทำ หรือตรวจสอบรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ประสานงาน และร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง และติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
9. ประสานงาน จัดทำข้อมูลเพื่อการส่งมอบงานก่อสร้าง และร่วมพัฒนาระบบการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพดี
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานในด้านสำรวจและตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
2. การตรวจวัดและตรวจสอบปริมาตรภาชนะเก็บน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สุราและเอทานอล การสำรวจและตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน น้ำสุรา เอทานอล สำรวจและตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ การตรวจสอบ ควบคุม ตรวจงานหรือตรวจการจ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ของกรมสรรพสามิตให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และการตรวจสอบเครื่องมือวัด
3. เป็นผู้กำหนดงานทางด้านงานไฟฟ้าทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสัญญาก่อสร้างรวมถึงกฎกระทรวงต่าง ๆ
4. ตรวจสอบ ประมาณการค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
5. ตรวจสอบ และสำรวจบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ควบคุมงาน ตรวจงาน หรือตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต และประเมินผลเบื้องต้นและประกอบคำนวณและออกแบบทางด้านวิศวกรรม
6. ตรวจสอบและร่วมพิสูจน์หรือให้ความเห็นงานเทคนิค จากเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน บ้านพัก เนื่องจากเกิดภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ
7. สนับสนุนและสำรวจและตรวจสอบการออกแบบอาคาร ปรับปรุง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานในความควบคุมของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและป้องกันการรั่วไหลของภาษี
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษา วิเคราะห์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware Software และ Network เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการวางระบบและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ควบคุม ดูแล การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปิด – เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
3. ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
4. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบ Backup และ Recovery ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
5. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายละเอียด เช่น รายการเบิก – จ่าย วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รายงานการตรวจซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารการมีการใช้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ (User) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ On-Line Communication
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านสื่อสาร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของกรม ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
2. จัดทำบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสายตรวจ และโทรศัพท์ภายใน และจัดทำหนังสือโทรศัพท์ของกรมสรรพสามิต
3. ตรวจซ่อมแซมและติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่ง ชนิดติดตั้งประจำที่ของจังหวัดต่าง ๆ และโทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมสรรพสามิต
4. ดำเนินการกำหนดและปรับปรุงรหัสประจำตัวบุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
5. ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ตรวจสอบตารางคำนวณปริมาตรของเรือบรรทุกน้ำมัน รถยนต์บรรทุกน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ และภาชนะเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมัน
2. ศึกษาวิธีการ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี
3. ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิน้ำมันชนิดอัตโนมัติ
4. พิจารณา และตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานสุรา โรงงานเอทานอลที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
5. ตรวจสอบคุณลักษณะรถยนต์ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
6. จัดทำทะเบียนประวัติอุปกรณ์และเครื่องมือวัด ภาชนะบรรจุ จัดทำบัญชีพร้อมดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจสอบทางด้านเทคนิค
7. ให้บริการทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการเอกชนที่กรมสรรพสามิตควบคุมดูแล
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางโครงการ และแผนงาน การออกแบบก่อสร้าง
2. สำรวจ กำหนดแนวบริเวณก่อสร้าง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
3. กำหนดรายละเอียดประกอบรูปแบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสัญญาก่อสร้างอาคาร รวมถึงกฎกระทรวงต่าง ๆ
4. ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมการจัดทำบัญชีเบิก – จ่าย พร้อมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ให้บริการงานทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการเอกชนที่กรมสรรพสามิตควบคุมดูแล
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชา จำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(3) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์
(4) ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(5) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Mobile Application
(6) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลทั่วไป รวมทั้งระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)
(7) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน


นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชา จำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(3) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต
(4) หลักการบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
(5) ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้น
(6) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2563
(7) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


นิติกรปฏิบัติการ

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
(3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(4) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(5) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(6) ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
(7) ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(8) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
(3) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
(4) ความรู้ด้านการสำรวจงานก่อสร้างอาคาร
(5) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
(7) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(8) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(9) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชา
จำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและงานระบบอาคาร
(3) ความรู้เกี่ยวกับการวัด และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(4) ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณ โหลดไฟฟ้า การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
(5) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสายป้อนหม้อแปลงไฟฟ้า
(6) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
(3) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware, Software ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยข้อมูล และเครือข่าย
สารสนเทศ (Security Management)
(5) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เบื้องต้นด้านระบบไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ระบบสายส่ง
ระบบสายอากาศ และระบบไร้สาย
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล
(3) การเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น
(4) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น
(3) การเขียนแบบวิศวกรรม
(4) การออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก
(5) การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และการวางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง
(6) การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
(7) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพสามิต :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments