สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ลิงค์: https://ehenx.com/12058/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณธงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานอาลักษณ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานประทับพระราชลัญจกร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นิติกร

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


พนักงานอาลักษณ์

คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา


พนักงานประทับพระราชลัญจกร

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา


พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ
 2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรวบรวมจัดทำมติคณะรัฐมนตรี
 3. ดำเนินการจัดประชุมหารือในเรื่องต่าง ๆ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นิติกร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ โดยการตรวจสอบบทอาศัยอำนาจในการออกกฎหมาย และความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำบันทึกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 2. จัดทำร่างประกาศ ร่างระเบียบ ร่างกฎกระทรวง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
 3. จัดทำสรุปคำฟ้อง ประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือการขอคัดเอกสารเกี่ยวกับคดีในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
 4. ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจทานร่างกฎหมายที่เป็นประกาศ ระเบียบที่ไม่ใช่กฎกระทรวงขึ้นไป เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานอาลักษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้าราชการทุกประเภท และเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และเหรียญราชการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์ที่ได้เคยกระทำความดีความชอบ และชาวต่างประเทศที่กระทำความดีความชอบแก่ประเทศไทย
 3. ศึกษาและสรุปผลงานของผู้ขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เพื่อสอบถามความเห็น
 4. จัดทำวาระการประชุมและเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
 5. เสนอความเห็นและยกร่างหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
 6. ปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร

 1. ตรวจพิสูจน์อักษรเรื่องที่กำหนดให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ถูกต้องตามต้นฉบับ ระเบียบปฏิบัติของราชกิจจานุเบกษา เช่น ตรวจข้อความ ถ้อยคำ คำผิด ตัวสะกด การันต์ เครื่องหมายประจำเรื่อง การใช้ตราครุฑ ให้ถูกต้องตามต้นฉบับ
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานประทับพระราชลัญจกร

 1. ประทับพระราชลัญจกรบนเอกสารสำคัญ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ และกฎหมายประเภทต่าง ๆ ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ พระราชสาส์น สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตร ตราตั้งกงสุล ตามแบบโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา
 2. ช่วยจัดเตรียมและปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี และพิธีที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร

 1. เขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชสาส์น ตราตั้งทูต สัญญาบัตรยศ และสมณศักดิ์ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ
 2. ประทับตราสำคัญของแผ่นดินของทางราชการในเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา
 3. ช่วยจัดเตรียมและปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี และพิธีที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
 3. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
 4. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 5. วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นิติกร

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562
 4. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 5. วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พนักงานอาลักษณ์

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 3. ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แลเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ประวัติความเป็นมาลักษณะ ลำดับเกียรติ การประดับ การขอพระราชทาน และการส่งคืน)

พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 3. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 4. วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พนักงานประทับพระราชลัญจกร

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 3. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 4. วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 3. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 4. วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครด้ยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 22 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments