สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/12063/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานคณะรกรมการอาหารและยาและต่างจังหวัดได้


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและต่างจังหวัดได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการอาหารและยา ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษระงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. พิจารณาเบื้องต้นในการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สถานที่ การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ร่วมติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ฉลาก และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังออกสู่ตลาดและประมวลหลักฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภค
 3. ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 4. ร่วมในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อนำมาใช้กำหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการวางแผนและจัดทำคำของบประมาณเพื่อใช้ดำเนินงาน
 5. รวบรวม ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการกำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์/กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 6. เก็บรักษา ทำลาย ใช้ประโยชน์ ซึ่งของกลางที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 7. ร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 8. ร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทราบและดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการรับรองการปฏิบัติตามระบบสากล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
 9. ร่วมศึกษา ค้นคว้า และร่วมพิจารณาตอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานตามกฎหมายมาตรการต่างๆ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 10. ร่วมดำเนินการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีความถูกต้องและทันสมัย

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงวนเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ร่วมดำเนินการในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กฎระเบียบและมาตรฐานตามกฎหมาย แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
 2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
 3. ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารความรู้ของหน่วยงาน และแผนเพร่แก่หน่วยงานอื่น
 4. สำรวจ รวบรวม วิเคราะหื ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกีย่วกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
 5. เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
 6. จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 7. ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
 8. กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 9. ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 10. จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

วิชาที่สอบ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนในรูปแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบยัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
 2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร
 3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 4. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนในรูปแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
 2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบท การผลิตสื่อ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือโปรแกรมการผลิตสื่อ
 4. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยใช้ความรู้เกีย่วกับการจัดทำสื่อวีดีทัศน์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments