กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/12099/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมการค้าภายใน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ ได้รับวุฒิปริญญาโท และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ ได้รับวุฒิปริญญาเอก
และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
– มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
– ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของกองบริหารงานกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งคิดค้นหาแนวทางหรือมาตรการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
งานบริหารกองทุน และสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตาม พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
– ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแผนในการกำหนดนโยบาย โครงการ หรือแผนงานต่าง ๆ ของกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ และบูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) เป้าหมายของงาน
– การจัดทำแผนการดำเนินงานและการบริหารเงินกองทุน
– ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมในเชิงเทคนิควิชาการ
และการเงินของโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนเงินกองทุนรวม
– รวบรวมและจัดทำข้อมูลของกองทุนให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่แก่ผู้รับบริการ
– ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
ทุนหมุนเวียน
– ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชัั้น 8 ห้อง 20808 กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี เขตเมืองกรุงเทพมหานคร11000 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 25 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าภายใน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments