กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/12107/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงราย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตำแหน่นักวิชาการขนส่ง (ปฏิบัติหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า) นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า) และนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

ด้วยกรมการขนส่งทางบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเืพ่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ตำแหน่งนักวิบชาการขนส่ง (ปฏิบัติหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า) นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า) และ นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างโยธา

ประเภท : 

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้

 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาสำรวจ
 3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง (ปฏิบัติหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า)

 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานวิชาการด้านการขนส่งสินค้าในงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ามีลักษณะงานที่ยากพอสมควร ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง แบบอย่างหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่บ้าง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจัดทำข้อเสนอ นโยบาย และแผนงานพัฒนาบริหารจัดการสถานี
 2. วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน โรงการ ในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า เพื่อให้ได้แผนงาน โครงการในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ
 3. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมภาค
 4. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 5. ดำเนินการศึกษา และศึกษาทบทวนการวางผังและออกแบบศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 6. ดำเนินการศึกษา และศึกษาทบทวนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดำเนินการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 7. ดำเนินการตามขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่เวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 8. ดำเนินการในการจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 9. ดำเนินการศึกษาตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 เพื่อให้ได้ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมทุน ร่างชอบเขตการดำเนินงานและร่างสัญญาร่วมทุน เพื่อดำเนินการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 10. ดำเนินการในกากร่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 11. ดำเนินการจัดหาเอกชนร่วมทุนและช่วยดำเนินการบริหารสัญญาร่วมทุนศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
 12. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงวการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 13. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการสถานีขนส่งสินค้า ตรวจสอบการดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการต่างๆ 

2. ด้านการประสานงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ด้านบริการ

 1. จัดทำวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและรายงานผลการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายช่างโยธา

 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
 • ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาหรืองานก่อสร้างในงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า มีลักษณะงานที่ไม่ยาก ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ หรือสอนงานอย่างใกล้ชิด หรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด ละเอียดถี่ถ้วนซึ่งปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับพื้นฐานชั้นต้นและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชา่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพือ่สำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซมหรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่คนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชกร เอกชน หรือประชานทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 2. ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัย และสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดทำแผนงาน/โครงการ

นายช่างโยธา

 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการถอดปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้าง การเขียนแบบ การบริหารงานก่อสร้าง การสำรวจ การควบคุมก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ และความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments