พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ลิงค์: https://ehenx.com/12198/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,สถาปนิก,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,280-23,760
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563 และอ้างถึงประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่งเปิดรับสมคัครพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 17 อัตรา ทั้งนี้สถาบันจึงขอประกาศรับสมัครบุคคลาเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280-23760 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20280- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทุกสาขา


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


สถาปนิก

ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– งานทบทวนแผนการรับนักศึกษา
– งานทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
– งานคำรับรองการปฏิบัติงาน
– งานสรุปงบประมาณที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์สถาบันฯ
– งานการเขียนโครงการสนองแผนกลยุทธ์สถาบัน
– งานจัดทำเล่มแผนกลยุทธ์
– งานแผนปฏิบัติการประจำปี
– งานขอกำหนดกรอบพนักงานสถาบันเงินรายได้
– งานโครงการปฏิรูปองค์กร
– งานรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์
– งานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติงาน (ทุกเดือน) โดยจัดทำข้อมูลลงในตาราง F1-P-วผ-001, F1-P-วต-003 เพื่อรายงานให้กับส่วนบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

1) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
– ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียของสถาบัน
– จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
– ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
2) ปฏิบัติงานทางด้านการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน รวมถึงภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


สถาปนิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

– รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
– จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติม
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
– จัดเก็บข้อมูลสถิติเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
– ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ หลักเกณฑ์ที่กำหนด
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

– ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การคุมการเลือก การผลิต และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
– ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา
– ติดต่อประสานงาน และเผยแพร่หรือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ
– ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา
– ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนำมาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้แนวปฏิบัติงานที่กำหนดจากคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน


นักวิชาการพัสดุ

รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัสดุ ในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา

วิชาที่สอบ

สามารถยื่นผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านออกแบบหรือทำรายงานหรือกำกับงานหรือควบคุมงานอย่างน้อย 5 ปี


สถาปนิก

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

– ทำงานด้านสถาปัตยกรรมหลักหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีผลงานจริงอย่างน้อย 5 ปี (แนบผลงาน CV)
– สามารถใช้โปรแกรม Sketchup AutoCAD เขียนภาพ 3 มิติ และ Present งานได้เป็นอย่างดี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในงานโสตทัศนศึกษา เช่นการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย ควบคุมการเลือก การผลิต และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดหา การดูแล การเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
– มีความสามารถถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น รักงานบริการ และมีความมั่นใจในตนเอง
– มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
– สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
– มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


นักวิชาการพัสดุ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

วิธีการสมัครงานพนักงาน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments