พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ลิงค์: https://ehenx.com/12199/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 5,000-15,000
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลย)

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุถรรณบุรี ลงวันที่ 7 ธันรวาคม พ.ศ.2563 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2563 นั้น ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการสมัคร ยังมีผู้สมัครงานไม่ครบจำนวน 200 อัตรา ในการนี้ สถาาบันจึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครงานดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

อัตราว่าง : 200 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ประชาชน 9,000 บัณฑิตจบใหม่ 15,000 นักศึกษา 5,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

– ประชาชน 9,000 บาท: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
– บัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท: เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปีและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
– นักศึกษา 5,000 บาท: เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

– การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย
– การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)
– การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.)
– การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
– การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
– การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***

วิชาที่สอบ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

1. การพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และความสามารถที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่กระทรวง อว. กำหนดในการจ้างงาน จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
2. กรณีของประชาชน และบัณฑิตจบใหม่ จะพิจารณาจากแผนพัฒนาอาชีพของผู้สมัครร่วมด้วย ซึ่งจะพิจารณาจากข้อ 5 และข้อ 7 ของแผนพัฒนาอาชีพ

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***

จะต้องสมัครงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ดังนี้ 1) จังหวัดชุมพร ของตำบล 1.1) ชุมโค 1.2) บางสน 1.3) สะพลี 1.4) นาชะอัง 2) จังหวัดสุพรรณบุรี ของตำบล 2.1) องค์พระ 2.2) ตลิ่งชัน 2.3) บางกุ้ง 2.4) สนามคลี 2.5) สระแก้ว 2.6) สวนแตง

*** ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ***

ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วิธีการสมัครงานพนักงาน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments