กระทรวงยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/12233/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า


นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน

 

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา เขียนแบบเครื่องกล ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นอตน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและงานซ่อมแซมหรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ตามระเบียบที่กำหนด
 2. สำรวจ เขียนแบบ งานก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ตามความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ
 3. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างต่างๆ
 4. การแบ่งงวดงาน งวดเงิน การคิดค่างานเพิ่ม-ลด การพิจารณาแผนงานก่อสร้าง และการตรวจสอบการคิดค่า K
 5. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 6. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศ฿กษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
 2. ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดซื้อ และจัดจ้าง
 3. ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่โครีงการและอาคาร ออกแบบเบื้องต้นงานก่อสร้างต่างๆ ได้ และช่วยจัดทำรายการประกอบแบบโครงการต่างๆ
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคารทั้งภายในและภายนอก เขียนแบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม เขียนแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เขียนแบบงานระบบอาคารอื่นๆ
 5. เก็บรักษาแบบ แก้ไขแบบ ซ่อมแซมบำรุงแบบที่ชำรุดเสียหาย
 6. การขยายรายละเอียดต่างๆ และรูปทัศนียภาพของอาคาร ตลอดจนจัดทำแบบจำลองต่างๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชดัเจนในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ปฏิบัติงานบันทึกภาพนิ่ง/ดิจิตอล/วีดิทัศน์ กิจกรรมผู้บริหาร เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
 2. ผลิตงานศิลปกรรมของหน่วยงาน ออกแบบงานศิลปกรรมต่าง
 3. ออกแบบ/จัดบอร์ด สื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
 4. จัดทำภาพกิจกรรม (POP UP) จัดทำงานนำเสนอ (Power Point)
 5. เก็บรักษา ตรวจสอบและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ข้อมูลด้านโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลการบริการให้ยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และงานศิลปกรรม
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การับส่งหนังสือ การลงทะเบียน การร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ จดหมาย ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น การจัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุ – ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เป็นต้น เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติานต่อไป
 5. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น เช่น ดำเนินการสรุปจำนวนผู้มาปฏิบัติราชการประจำวัน สรุปบัญชีวันทำการรายเดือน ฯลฯ
 6. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม การอำนวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างการประชุม
 7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้ด้านการเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การสำรวจ และความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา
 2. ความรู้การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป


นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้ในการออกแบบ การประมาณราคา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และการเขียนแบบเบื้องต้น

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 2. ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟนลำโพง เครื่องฉายภาพ

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงยุติธรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 ม.ค. 2564

สอบวันที่: 9 ม.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 9 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงยุติธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments