มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/12234/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 25 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครัั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับคุณวุฒิอย่างต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสม


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบรรนารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสม


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่นราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณการพัฒนาระบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูลและรายานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณืเครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปรงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานธูรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็ฯหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

2. ด้านการบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานทางการการเงินและบัญชี ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกันการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เซ่น การตรวจสอบหลักฐานในสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวนรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกันการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำ หนังสึอชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ดามกฎหมายที่กำหนด
 2. รวนรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อไข้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือไนงานและแลกเปลี่ยนความรู้ดวามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยขน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

2. ด้านการบริการ

 1. ไห้คำแนะนำ ตอบปีญหาซี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราขการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กันหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อชอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานชองหน่วยงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ชิ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจำย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ซ์ารุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาชื้อ หรือสัญญาช้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โตยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา ชัดชื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมีอเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพรัอมต่อการใช้งาน
 2. ทำทะเบียนการเบิกจำยพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเป็นงาน
 3. ร่างและตรวจชื้อสัญญาชื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันท็กยํอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเป็นงาน
 4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน มีประส่ทธิภาพและรวดเร็วยิ่งชื้น
 6. ชื้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมความโปร่งใสตรวจสอบได้

2. ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธืการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
 2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาขนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลอในด้านที่ตบรับผิดชอบ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฎิบัติงาบทางโสดทัศนศึกษา ชึ่งมีลักษณะงาบที่ปฎบัลิเกี่ยวกับการให้บรืการลิพตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ใบการประชุม นิกอบรม ลัมมบา และก•เรแสพงน้ทรรศการต่างๆ ตลอดจบ การจัดหา จัดทำ เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏีบัลิงานอนตามที่โด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาบ ที่ปฎบัดีใบด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำแผนภาห แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิตข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้การประชุม สัมมนา นิกอบรม และการแสดงบทรรศการต่างๆ
 2. ใช้และควบดุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เซ่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพบง เครื่องเสยงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือนิกอบรมต่างๆ
 3. เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
 4. ดีดดาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฎบัดิงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา .พื่ยนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฎบํตงานต่อไป

2. ด้านการบริการ

 1. ลิดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบํตงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. ให้คำแบะนำ ข้อมูล และให้บรืการใบเรื่องที่อผู่ใบความรับผิดชอบใบประเด็นที่โม่มี ความจับช้อน ภายใต้กฎเกณทํระเบํยบ ข้อบังคับ หรือวธิปฎบัตที่ซัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลชอง ผู้บังคับบัญชา

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฎิบัติงานทางด้านห้องสมุดหรือให้บริการแก่ผู้โช้ห้องสมุด ซึ่งมีลักษณะงาบที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุมดูและกิจการของท้องสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด ทำทะเบียน จัดหมวดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ แนะนำและให้บริการแก่ประชาขนในการ ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และซักจูงให้ประชาชนใช้ท้องสมุด รวบรวมสถิติและจัดทำ รายงานประจำบีของท้องสมุด และปฎิบัติงาบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่างๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเดรัยมการจัดระบบหนังสือ
 2. ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจำแนกทรัพยากรสารสนเทศ เช่น จัดทำคำด้น ดัขน กฦตภาค บรรณาบุกรม เปืนต้น เพื่อการบริการและการสืบด้น
 3. ดูแล เก็บรักษา ช่อมแขมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
 4. ดูแลอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี

2. ด้านการบริการ

 1. ให้บริการแนะนำแหล่งข้อมูลและวีธืการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก
 2. ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัดิค่อนข้างยากเกื่ยวกับการออกแบบ ด้านช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่าง โยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ด้งนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ออกแบบ เซียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรง ตามหลักวิขาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ใด้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่โช้ดามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ไต้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อไห้เป็นไปตามระเบียบกำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ

 1. ไห้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ดนมีความรับผิดขอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 2.  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานวาชการ เอกขนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมีอในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความสามารถทางต้านการคิดคำนวณ หดสยบความสามารถในการประยุกต่ไชัความคิดรวบยอดทางคณิดศาสตร์ การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแนบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 1. ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกันบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและดีความด้วย
 2. กาวใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใข้คำหรือกลุ่มคำ การเชียนประโยคได้ถูกต้อง ดามหลักภาษาและการเริยงข้อความ

3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดสอบความสามารถด้านการเขียบและอ่านภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญ ของข้อความในระดับเบื้องด้น


ข. ภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ไข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธึการสอบข้อเชียน ดังต่อไปนี้

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 3. การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ในระบบ GFMIS
 4. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซึ้อจัดจ้างภาครัฐ
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 6. ระเบียบว่าด้วยการบรหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 7. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาบสารบรรณ พ.ศ. 2526 นละที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการ พ.ศ. 2555
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. 2540
 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
 5. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
 6. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมสำนักงาน
 7. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 1. หลักการบัญชีเบื้องต้น ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System)
 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ท.ศ. 2562
 3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายดามงบประมาณ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ท ศ. 2562
 4. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
 2. ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
 3. พระราชบัญญัติการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิคทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริวำด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2539
 6. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
 7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2562
 8. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีทัศน์ การบันทึกเสียง การตัดต่อลำดับภาพ การจัดทำ สำเนาภาพ สำเนาแผ่นวิดิทัศน์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการนำเสนองานต่างๆ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ควบคุม และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมึอโสตทัศนูปกรณ์
 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ สื่อลอนไลน์ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมึอด้านการสื่อสาร และการประขาสัมพันธ์สมัยใหม่
 4. ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์
 5. การลื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั๋วไปเกี่ยวกับฐานช้อมูล ระบบฐานข้อมูล
 6. พระราขบัญญ้ติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 7. พระราขบัญญ้ติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 8. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
 2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสบเทศในห้องสมุด
 3. ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสึอ หนังถือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
 4. ความรูเกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด
 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังถือ และการระวังรักษาหนังถือ
 6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมึอสึบค้นท้องสมุด
 7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
 8. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 1. พระราขบัญญ้ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกีไขเพิ่มเดิม
 2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
 3. กาวเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงาบก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง และการปฏิบัติงานก่อสร้าง
 4. การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารญปโภค และการทดสอบวัสดุต้านวิศวกรรมโยธา
 5. พระราขบัญญ้ติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
 6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

โดยประเมนบุคคลเพื่อพิจารเนาความเหมาะสมกับตำแหน่งดามรงค์ประกอบดังนี้

๑. ประว่ติส่วนตัวและการศกบา พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับประาดส่วบดัๅ และประว้ตการคึกบา
๒. บุคลิกลักษณะ พิจารณาจากการแต่งกาย กิรยาท่าทาง การสื่อสาร
๓. การมีปฏิภาณ พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคดและวิธึแกัปญหา ในเซิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวธิแกัปัญหานั้นไห้เป็นที่ยอมรับได้
๔. ท่วงท วาจา พิจารณาจากการแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมตนเองระหว่างการตอบคำถาม
๕. เจตคติ และอุดมการณ์ พิจารณาจากแรงลูงไจ เจตคติ และอุดมการณ์ที่มีต่อตำแหน่งที่สมัคร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และจัดส่งใบสมัครพร้อมหักฐานการสมัครไปยัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงหนองไม้แดง เขตเมืองกรุงเทพมหานคร20000 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 – 25 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

เขียนมุมซอง “สมัครสอบแข่งขัน”

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments