กรมการสัตว์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/12237/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บังคับสุนัข
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,590-
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ค่ายทองฑีฆายุ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ อัตรา ในตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชลีมา รับเงินเดือน ระดับ พ.๒ ชั้น ๑๕ (๘,๕๙๐ บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับสุนัข

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,590 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บังคับสุนัข

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ล้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดกั[ด้
๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันฏีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑.๓ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
๑.๔ มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถ รับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
๑.๕ มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (๑๘.๕ – ๒๔.๙) ทั้งนี้ หากสูงหรือตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ ±๒ ลือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
๑.๖ ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด
๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในคึลธรรมอันดีงาม
๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยลูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่โนระหว่างพักราชการ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวันความผิด ฐานประมาทหรือลทุโทษ
๑.๑๒ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจังข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจลอบพบในภายหลัง จะลือว่าผู้สมัครแจังข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ตังนั้น จะสงวนสิหธในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
๑.๑๓ งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จำสิบตรี – จำสิบเอก
๑.๑๔ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่า นั้น มาเรียกร้องสิทธี้บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
๒.๒ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
๒.๓ ไม่รังเกียจสุนัข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครด้วยตนเอง (ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน จำนวน ๑ ชุด) พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๒๐ บาท
๓.๑ ตำเนาบัตรประจำตัวประชาขนของผู้สมัคร (นำบัตรประจำตัวประขาขนตัวจริงของ ผู้สมัครมาด้วย)
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
๓.๓ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) ในระดับ ม.๓ หรือ ม.๖ หรือ ปวข. เท่านั้น
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๕ สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร
๓.๕.๑ ทหารกองหนุน ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้หนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติครั้งสุดท้าย จากหน่วยต้นสังกัดที่เป็นทหารกองประจำการ (สำหรับ ผู้ที่ปลดจากกองประจำการในปี ๒๕๖๒ หากยังไมใต้รับหนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ จะต้องนำหนังสือสำคัญ สด.๓ หรือบัตรอนุญาตลาแบบ ๒ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยด้นสังกัด มาใช้ในการสมัคร หากไม่นำ เอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะไม่ลามารถสมัครสอบได้)
๓.๕.๒ ทหารกองหนุน ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารขั้นปีที่ ๓- ๕ ใช้ สด.๘ และ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารๆ ที่ยังไมใต้รับหนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ จะต้องนำหนังสือที่รับรองว่าได้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารขั้นปืที่ ๓- ๕ ที่ออกให้โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือหน่วยฟิก/ศูนย์ฟิกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก/ มณฑลทหารบก มาใช้เนการสมัคร หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะไม่ลามารถสมัครลอบไต้
๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ (ตรวจมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน ให้นำมายื่นภายหลังจากผ่านการทดสอบแล้ว)
๓.๗ หลักฐานประกอบการขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
๓.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนขื่อคัว ขื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
๓.๙ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ลูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทซ็ เช้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ให้ถือว่าการสมัครและการเช้ารับการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทชื่สอบ ะ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๖๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ทางเว็บไซด์ กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vrdarmy.com
๖. กำหนดการสอบ ะ รายละเอียดตามผนวก ก ทั้งนี้ให้ผูสมัครสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับ การสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ภายในค่ายทองทีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมีองนครปฐม จังหวัดนครปฐม หากไม่มารายงานตัวภายในเวลา ที่กำหนดถือว์าสละสิทธื้ในการลอบ
๖.๑ ประกาศผลสอบ (รอบแรก) : ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์
๖.๒ ประกาศผลสอบ (รอบสุดท้าย) : ในวันศกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ทางเว็บไซด์ กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vrdarmy.com
๗. ขอบเขตการสอบลัดเลือก ะ รายละเอียดตามผนวก ข
๘. ข้อแนะนำเพิ่มเติเม
๘.๑ กรณีมีบุคคลแอบอ้างที่จะให้การช่วยเหลือในการสอบ โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ หากพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้กรมการสัตว์ทหารบกทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๘.๒ ผูสมัครสอบสามารถยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษต่อเจ้าหน้าที่ในวัน รับสมัครได้ ะ รายละเอียดตามผนวก ค
๘.๓ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในวันรับสมัครและวันสอบคัดเลือก ๆ
๘.๔ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ กองกำลังพล กรมการสัตว์ ทหารบก หมายเลขโทรคัพท์ ๐ ๓๔๒๗ ๑๑๕๓ – ๕ ต่อ ๕๐๕๒๑ (ไนวันและเวลาราชการ)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการสัตว์ทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 – 15 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034271153

ต่อ 50521

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการสัตว์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments