กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/12238/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 499
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรือง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหบุนสังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าอากาศ

อัตราว่าง : 499 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

๑. จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๙ นาย ดังนี้

๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน ๔๘๔ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่า ทหาร จำนวน ๑๑ เหล่า ได้แก่ ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์,เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตีอน), เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารลือสาร, เหล่าทหาร สรรพาจุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหาร สารวัตร

๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๑๕ นาย เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนจ่าอากาศ

๒. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครทั้ง ๒ กลุ่ม (รายละเอียดดามระเบียบการและวิธีการสมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)

๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่คํ่ากฺว่า ๒.๐๐ หรีอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาชั้นพึ่นฐาน (กศน.) เทืยบเท่าคุณวุฒิฒิมัธยมศึกษาตอบปลาย ต้องมีระดับผลการเรียบ เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลัง ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตำกว่า ๒.๐๐

๒.๒ ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ ๑๘- ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๒.๓ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกอง ประจำการ) เป็นชายโสด อายุ ๒๑- ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔0 ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่นัอยกว่า ๒ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงชั้น “ขัง”

๒.๔ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนชึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมีใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ก็ไต้

๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)

๓.๑ ใบสมัครฉบับจวิง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)

๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ชี่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

๓.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหบุน ในส่วนกองทัพอากาศ ตองมีหนังสือรับรอง ความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ

๔. การรับสมัคร
สมัครทาง Internet เท่านั้น ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และให้ผู้สมัครศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

๕. การสอบวิชาการ สอบวันอาท้ตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบ ตั้งแต่วับที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓ หรือ กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือ ประชาสัมพันธ์ โรงเรืยนจ่าอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๖ ในวันและเวลา ราชการ หรือ Internet: www.atts.ac.th และ facebook : รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments