กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/12248/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. กล่าวนำ
กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารสัญญาบัตร

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 25 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารสัญญาบัตร

๓.๑.๑ เป็นชายโสด มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙-พ.ศ. ๒๕๔๖)
๓.๑.๒ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) และมีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๘๐
๓.๑.๓ ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License : (CPL) สำหรับตำแหน่ง นบ.ฝูง.๑ กบอ.ผท.ทหาร (นบ.บ.) หรือ Commercial Pilot Helicopter ะ (CPH) สำหรับ ตำแหน่ง นบ.ฝูง.๒ กบอ.ผท.ทหาร (นบ.อ.) เท่านั้น
๓.๑.๔ เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ตํ่ากว่า Level 4
๓.๑.๕ ได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง (Medical Class I) ประกอบใบอนุญาต นบ. (CPL), (CPH) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (ที่ยังไม่หมดอายุ)


นายทหารประทวน

๓.๒ ประเภทนายทหารประทวน เป็นชาย/หญิง มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๔๖) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มตำแหน่งพลขับรถ จะต้องเป็นชายซึ่ง มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๔๒) และ ต้องเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (หลักฐานทางทหารแบบ สด.๓ หรือ สด.๘)


บัญชีกลุ่มตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร

รหัสกลุ่มตำแหน่ง :

ตำแหน่ง : นบ.ฝูง.๑ กบอ.ผท.ทหาร (นบ.บ.)

จำนวน : ๒

อัตรา : ร.อ.

เพศ : ขาย

คุณวุฒิ :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิขา) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินของสถาบันการบินพลเรือน หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  2. มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License : CPL)
  3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ตํ่ากว่า Level 4
  4. ได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง (Medical Class 1) ประกอบใบอนุญาต นบ. (CPL) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๔๒

ตำแหน่ง : นบ.ฝูง.๒ กบอ.ผท.ทหาร (นบ.ฮ.)

จำนวน : ๒

อัตรา :  ร.อ.

เพศ : ชาย

คุณวุฒิ :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินของสถาบันการบินพลเรือน หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  2. มีใบอนุญาตนักบินพาณิขย์ตรี (Commercial Pilot Helicopter: CPH)
  3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language
  4. ได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง (Medical Class 1) ประกอบใบอนุญาต นบ. (CPH) จากสถาบันเวขศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๑

ตำแหน่ง : เสมียนการเงิน (๑)

จำนวน : ๒

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย

คุณวุฒิ : ปวช. – ปวส. สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาชาการเงินและการธนาคาร


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๒

ตำแหน่ง : เสมียนการเงิน (๒)

จำนวน : ๘

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณวุฒิ : ปวช. – ปวส. สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๓

ตำแหน่ง : พลขับรถ

จำนวน : ๘

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย

คุณวุฒิ :  ม.๓ – ม.๖, ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์, มึใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และอายุไม่ตํ่ากว่า ๖๒ ปีบริบูรณ์


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๔

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า-ประปา

จำนวน : ๑

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๕

ตำแหน่ง : ช่างโยธา (๑)

จำนวน : ๒

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขาช่างโยธา หรือสาขาช่างก่อสร้าง


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๖

ตำแหน่ง : ช่างโยธา (๒)

จำนวน : ๒

อัตรา :   ส.อ.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขาช่างโยธา หรือสาขาช่างก่อสร้าง


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๗

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์

จำนวน : ๑

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์


รหัสกลุ่มตำแหน่ง : ๕๘

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน : ๑

อัตรา :  ส.อ.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณวุฒิ :  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑-๒ ปี


๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)

๓.๔ สำหรับบุคคลพลเรือนชายต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร กองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ โดยมีใบสำคัญทางทหาร ดังนี้

๓.๔.๑ ทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจำการ

๓.๔.๒ ทหารกองหนุน (แบบ สด.๓ หรือ สด.๘) ผู้สำเร็จหลักสูตรการผีเกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕ หรือผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว

๓.๕ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ (ตามผนวก ก และ ข) ในวันรายงานตัวและตรวจสอบ หลักฐาน (คณะกรรมการจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ในระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาตรงตามตำแหน่งที่สมัครเท่านั้น (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองไว้แล้วที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.5O.th)

๓.๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

๓.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล

๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือการกระทำโดยประมาท

๓.๙ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจากกระทำความผิด หรือ หนีราชการ

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง หรือ ถูกไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓.๑๑ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)

๓.๑๒ ผู้สมัครเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และผู้สมัครเพศหญิง จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม/ ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

๓.๑๔ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด(เมื่อสวมชุดกีฬาเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น)

๓.๑๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

๓.๑๖ คุณสมบัติตามข้อ ๓.๑๑-๓.๑๕ ให้ใช้ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตรวจซํ้าอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจ ร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น

๓.๑๗ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ ให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังลือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๖๕๐๑ ลงวันที่ ๖๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถร สมาคมลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

๓.๑๘ สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องมีหนังลือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจาก หน่วยต้นสังกัด ในระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป(ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

๔. วิธีการสมัคร

๔.๑ วิธีการสมัครและชำระค่าสมัคร

๔.๑.๑ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://rtarf.thai iobiob.com

๔.๑.๒ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ลงในใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคำแนะนำและวิธีการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธี้ในการเข้าสอบหรีอไม่

๔.๑.๓ ค่าสมัคร ๓๕๐.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม การสอบ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) และค่าบริการ อินเทอร์เน็ต ๒๐.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) โดยสามารถชำระผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยได้ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้การสมัคร จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครแล้วเท่านั้น และเมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี เว้นหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถจัดการสอบภาควิชาการได้ จะคืนเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ ๓00.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เท่านั้น

๔.๑.๔ เมื่อสินสุดกำหนดวันรับชำระค่าสมัคร ให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ อีกครั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทำการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบที่ระบุหมายเลขประจำตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ ผู้สมัคร จะมีสิท5เข้าสอบก็ต่อเมื่อมีรหัสหมายเลขประจำตัวสอบ รูปถ่าย และมีลายมือซื่อของประธานกรรมการ รับสมัครฯ ที่บัตรประจำตัวสอบแล้วเท่านั้น

๔.๑.๕ กำหนดการสอบภาควิชาการในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับเวลาและสถานที่สอบเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) โดยเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด โดยจะแจ้งยีนยันเวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com
การแต่งกาย : ผู้เข้ารับการสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง หรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ และรองเท้าหุ้มล้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยให้ชายเสื้อ ไว้ในกางเกง และรองเท้าหุ้มล้น

๔.๒ เงื่อนไขการสมัคร

๔.๒.๑ การสมัครทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับที่แถ้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยถือว่าผู้สมัครได้รับทราบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้ถือว่าการสมัครไม่ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธ ในการลอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา

๔.๒.๒ ผู้สมัครต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ อย่างใกล้ชิด กรณีผู้สมัครไม่ทราบข้อมูลตามที่ได้ประกาศไป คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิ้ ในกรณีนั้น ๆ หรือไม่

๔.๒.๓ ผู้สมัครต้องใช้คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้นโดยไม่ สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าตามที่ได้ประกาศไว้มาสมัครสอบ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า

๔.๒.๔ ผู้สมัครมีสิทธี้สมัครเพียงหนึ่งกลุ่มตำแหน่งเท่านั้น

๔.๒.๔ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือผู้สมัครที่กระทำ ทุจริตในการสอบไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะพบในขั้นตอนใด เซ่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือก ทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว หรือทำสัญญาแล้วก็ตาม เมื่อคณะกรรมการตรวจพบ ในระหว่างขั้นตอนใด ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติไม่มีลิทธี๋บรรจุเข้ารับราชการหรือหากมีคำสั่งบรรจุ เข้ารับราขการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้

๕. ข้อควรปฏิบัติ

๕.๑ ผู้เข้าสอบต้องดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจนเป็นเหตุให้ต้องถูกกักตัว หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) หรือเจ็บป่วยในทุกกรณี รวมทั้งผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ จนไม่สามารถมาเข้ารับการสอบได้ จะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อขอสอบในภายหลังได้

๕.๒ ให้ผู้เข้าสอบวางแผนการเดินทางล่วงหน้า กรณีต้องเดินทางข้ามจังหวัดให้ ขอหนังสือรับรองการเดินทางจากหน่วยต้นสังกัดเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

๕.๓ ในระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ให้เช้าห้องสอบ

๖. สำหรับรายละเอียดการสอบภาควิชาการ และการปฏิบัติหลังจากสอบผ่านภาควิชาการ ให้ดูรายละเอียดจากระเบียบการสอบคัดเลือก,บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดาวน้โหลดได้ที่เว็บไซด์ https://rtarf.thaijobjob.com)

๗. เงื่อนไชการบรรจุเข้ารับราชการ

๗.๑ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเสือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ไม่ประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธื้เข้ารับราชการ ทุกกรณี

๗.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย จะไม่รับโอนหรือย้ายผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกที่มิได้สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน และจะบรรจุในตำแหน่งและ รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ได้ระบุไว้

๗.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริงและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการใด จะสามารถปรับย้ายหรือโอนระหว่างส่วนราชการได้ ต่อเมื่อมีเวลารับราชการและปฏิบัตงานในส่วนราชการนั้นๆ ดังนี้

๗.๓.๑ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร (นักบิน) ต้องมีเวลารับราชการและปฏิบัติงาน ในส่วนราชการนั้นไม่น้อยกว่า ๗ ปี จึงจะสามารถปรับย้ายหรือโอนระหว่างส่วนราชการได้

๗.๓.๒ ประเภทนายทหารประทวน ต้องมีเวลารับราชการและปฏิบัติงาน ในส่วนราชการนั้นไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะสามารถปรับย้ายหรือโอนระหว่างส่วนราชการได้

๘. การติดต่อสอบถามข้อมูลรๆยละเอียดเพิ่มเติม

๘.๑ การตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการประกาศผลสอบ ได้ที่ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ โทร. ๐๖ ๖๗๕๗ ๔๖๖๒ และ ๐๖ ๑๙๙๗ ๔๒๐๔ (เฉพาะเวลาราชการ)

๘.๒ รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ และการประชาสัมพันธ์เพิ่มเดิม สามารถติดตาม ทางเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobiob.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments