กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/12260/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานรับโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 7,590-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 613/2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศรับสมัครบุคคล-เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานรับโทรศัพท์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

มีความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานรับโทรศัพท์

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พนักงานรับโทรศัพท์

  1. เตรียมความพร้อมของใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ เช่น ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ชุดรับโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรสาร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
  2. บริการรับและต่อสายโทรศัพท์ และให้บริการเสียงตามสาย เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารงานด้านสาธารณสุขถึงผู้รับบริการหรือรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ในการประสานเครือข่ายร่วมระดมทีมความพร้อมใน
    การปฏิบัติงานเร่งด่วนด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ คัดกรอง เรียบเรียง และเขียนข่าวพร้อมจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อให้บริการข่าวสารถึงผู้รับบริการมีความน่าเชื่อถือและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการได้
  4. สรุปสถิติข้อมูลการให้บิรการข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
  5. ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments