กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12273/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ด้วยจังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๓ วรรคสี่มอบอำนาจ การบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำทุกเรื่องทุกขั้นตอนให้เป็นอำนาจ ของหัวหน้าส่วนราชการฯ ยกเว้นการเลื่อนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง การพิจารณาศวามดีความชอบและการดำเนินการ ทางวินัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

 ได้รับวฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนี่ง หรือหลายอย่าง เช่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รวบรวมข้อเท็จจรีงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบการพิจารณาดำเนินการทาง กฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่างหรือ แกั[ขเพื่มเดิมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ
 2. การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการเองทุกข์ หรืออุทธรณ์
 3. การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เพื่อตอบ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามการดำเนินการทางคดี
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน ทางกฎหมาย
 5. ให้คำปรกษา แนะนำ ตอบปัญหา และ ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. ปฏิบ้ตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

 1. มีความรู้Iนวิชากฎหมายและมีความ สามารถในการใข้กฎหมายอย่างเหมาะสม
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรืหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรื ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังลับอื่น ที่ใฃ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันในต้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ต้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัณหา และสรุปเหตุผล
 7. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็น กับงานที่จะปฏิบติ เช่น ปฏิบ้ติงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การลังสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและ ความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๑๔ ถนนศรียาบุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments