กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/12276/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง,พนักงานจัดสถานที่พิธีการ,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,พนักงานเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศกรมโยธาริการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมโยธาริการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงาน คอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ และพนักงานเทคนิค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวางผังเมือง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวางผังเมือง

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผัง ชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและ เมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม


พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

 ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน


พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

 ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาชาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


พนักงานธุรการ

 ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ เลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร


พนักงานเทคนิค

 ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวางผังเมือง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงาน วางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมืองให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

ปฏิบัติงานทีต้องใช้‘ผิมือ มีความชำนาญ ในฐานะช่างผู้ชำนาญการด้านพิธีการ การก่อสร้าง พลับพลาพิธีที่ประทับ และตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการรับเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธี งานพิธีและงานรัฐพิธี ทั่วภูมิภาคชองประเทศ และปฏิน้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงาน วางแผนงานกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล สำหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ คำสั่งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทันกับวิวัฒนาการชองเครื่องคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล และ วิชาการ และการดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป รับส่งหนังสือ ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานเทคนิค

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อม ในการใช้งาน ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้ เกิดความปลอดภัย และปฏิป็ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

พนักงานวางผังเมือง

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนดรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาริการและ ผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้
 2. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 3. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้
  1. ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง
  2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
  3. ขั้นตอนและกระบวนการวางและชัดทำผังเมือง
  4. การพัฒนาเมืองและการชัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 4. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน่ในการปฎีบัดิงานในหน้าที่
 5. ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฎีบติงานในหน้าที่
 6. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม ความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาริการและ ผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้
 2. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 3. ทดสอบความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ ปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 4. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ค. ๖๕๓๔ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม ความรู้ เกี่ยวกับโครงสรัางอำนาจหน้าที่ชองกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้
  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ค. ๖๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ค.๖๕๖๐
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และการนสื่อสารข้อมูล
  3. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
  4. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล
  5. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (web application และ Mobile Application)
 3. ความรู้ที่อาจไข้เป็นประโยชน์ในการปฏิบตงานในหน้าที่
 4. ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. บุคลกภาพทั่วไปและทัศนคติ

พนักงานธุรการ

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 2. ความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ชองกรมโยธาชิการและ ผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เอพาะตำแหน่ง
  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ งานสารบรรณ งานรับ-ส่งหนังสือ งานร่าง โต้ตอบหนังสือ การจัดเตรียมการประชุม การบริหารงาน บุคคลเบื้องด้น งานประชุม การจัดทำวาระการประชุม
 4. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

พนักงานเทคนิค

 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานต้านโยธาได้แก่ การสำรวจรังวัดทั่วไป (Land Survey) การสำรวจรังวัดด้วย ดาวเทียม (GNSS) การเขียนแบบทั่วไปและด้วยโปรแกรม CIVIL 3D การประมาณราคาก่อสร้าง การตรวจและการ ควบคุมการก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง
 2. ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามชอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 3. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
 4. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments