สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา

ลิงค์: https://ehenx.com/12279/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสุขาภิบาล,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการศึกษา,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป,ผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


คนงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๆฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุข ศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาขีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้1ด้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณๆฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุข ศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาขีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้1ด้
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณๆฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาขีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เนินคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้โด้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพหรีอมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนิยบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 3. ได้รับประกาศนิยบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรือบุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จิตวิทยา หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้[ด้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จิตวิทยา หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี๋ได้
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จิตวิทยา หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ ข้าราชการครูได้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ ข้าราชการครูได้
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ ข้าราชการครูได้

พนักงานขับรถยนต์

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการขับรถในประเภทนั้นๆ ไม่ตำกว่า ๕ ปี และต้องได้หนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้างเดิมในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หรือเอกสารยืนยันรับรองประสบการณ์
 • ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ ๑ ขึ้นไป

คนงานทั่วไป

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
 2. สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น งานแบกหามสิ่งของ งานกวาดถนน งานลอกท่อระบายนํ้า ฯลฯ
 3. สามารถปฏิบีติงานตามคำสิ่งและแนวทางการปฏีบีติงาน
 4. มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเดิมถึง (ฉบับที่ พ.ศ. 2546, กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบีติหน้าที่

ผู้ดูแลเด็ก

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อบุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนดและต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการๆ กำหนด (ตามเอกสารกำหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรๆ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ ไม่ซับช้อนเกี่ยวกับ งานด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อ ชีวิตและ สภาพความ เป็นอยู่ของประชาชน เช่น การศึกษาสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมการเกิดโรค และการแพร่กระจาย การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อม ทั่วไป และเหตุรำคาญอื่นๆ ควบคุมการดำเนินงาน ของสถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้เป็นไปตามาตรฐานที่ กำหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบ การสุขาภิบาลที่ดี
 2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ สุขาภิบาล เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
 3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสุขาภิบาล เพื่อนำมาใช้ใน การปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่
 4. พัฒนาเบื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมการ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติ เอกสารทาง วิชาการ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วน ร่วมในการรักษาและจัดการ สภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 5. ปฏึ,บติการในการแก้ไข พื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวนสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อ พัฒนามาตรการและปรับปรุงวิธีการดำเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ จัดการด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับ คุณภาพนํ้า อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 7. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ สาธารณะ สถานที่ สาธารณะ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม ทำลายแหล่งแพร่เชื้อ และพาหะนำโรคอันเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
 8. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองโรค และภัยสุขภาพของ ประชาชน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1.    ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงานหรือ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรือหน่วยงานหรือ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย

4. ด้านบริการ

 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพพร้อมนำไปใช้งานอยู่ เสมอ รวมทั้ง สนับสบุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริการ ดังกล่าวเป็นไปอย่าง ราบรื่น
 2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ตน รับผิดชอบในระดับ เบื้องด้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนในได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
 4. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม ในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 5. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็น บุคลากรที่มีความ ชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามทั่เ,ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ตรวจสอบ รับรอง ทางด้าน วิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 2. ผลิต และให้บริการ ด้านพืช โหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตาม เปัาหมาย และ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 3. ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนา ที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้นํ้า เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และ เผยแพร่ความรู้แก่ เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
 4. ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทำโครงการสนับสบุนการผลิตของเกษตรกร และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์พิ่นฟูการปลูกพืชประจำถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์ พันธ์พืชหายาก
 5. ช่วยตรวจและควบคุมการนำเข้า ส่งออก และการน าผำนของพืช ผลผลิตจากพืช และวัสดุ การเกษตรและช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม กฎหมาย
 6. จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสบุน่ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

2. ต้านการบริการ

 1. สาธิต แนะนำ ส่งเสริม ผิกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร
  ยุวเกษตร หรือบุคคลทั่วไป เพื่อน าความรู้ไปปฏิบัติ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร เพื่อให้มีการแก้ไข ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิปติด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ด้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริงรวมทั้ง ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเนี้องด้นเพื่อวิจัย ประกอบการพิจารณา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเบ้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
 2. ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด พื่นฟู บ้องกัน ปกบ้อง คุ้มครองและพัฒนา กลุ่มเบ้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุชได้
 3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาและดำเนินการ สังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาและตรงตามความต้องการของผู้รับการ สงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์สิทธิ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเบ้าหมาย
 5. สำรวจ รวบรวม สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ สาถน การณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 6. ส่งเสริม สนับสบุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข
 7. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำ เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนำไปใช้ในการตำเนินงานด้านสังคม สงเคราะห์
 8. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสาถนการณ์และปัญหาของกลุ่มเบ้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและ วางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน สังคมสงเคราะห์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 2. เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนด้านการสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การกำหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่[ด้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางใน การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการดำเนินงานและ พัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 2. ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายประชาชนทั่วไปและผู้ที่ สนใจ เพื่อสนับสบุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้ความช่วยเหลือแก่ กลุ่มเป๋าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. ร่วมจัดการฟิกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานครอบครัว กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป๋าหมาย

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทึ๋ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสบุนการจัดการศึกษา
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศึลปะและ วัฒนธรรม
 5. ร่วมวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด เพื่อให้เด้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอ ต่อการจัดการศึกษา
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากร ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอัางอิงและให้การส่งเสริมสนับสบุน การจัดการศึกษา
 7. ส่งเสริมสนับสบุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษา
  ตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
 8. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
 9. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
 10. 10 ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
 11. 11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ สนับสบุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ๆลๆ เพื่อให้เด็กๆ ในพึ้นทึ๋1ด้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 12. 12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเด็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็ก ในท้องถิ่น
  มีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
 13. 13 จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีหา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ ซึ่งมรดกลํ้าค่า ของท้องถิ่น
 14. 14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมีอและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 2. ผลิตคู่มึอ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คาแนะนำปรึกษาเบื้องต้น
  แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
 3. ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการ แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและ แนวทางการเลือกอาชีพ ที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
 4. เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทาวารสาร สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนว การศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับ งานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความชำนาญและทักษะพอสมควร ดูแลบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างทันห่วงทีและปลอดภัยตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรือทั่โด้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๗๐๕๑ กระบี่ ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถ คามคู่มีอ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คนงานทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบ้ติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3- 5 ปี) ให้มีความรู้ความ ประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับประถมศึกษาต่อไป
 2. อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3- 5 ปี) แทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิน้ติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สักษณะงานที่ปฏิบัติ

รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องด้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้
๒. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้
๓. สามารถจัดโภชนาการสำหรับเด็กได้
๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
๕. มึไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและดีความจากข้อความ ลันา หรือบทความและใท้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความลันๆ
 • เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกัโขเพิ่มเดิมจนถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกัโขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
 • การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน
 • การควบคุมมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ ทางเสียง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประว้ติส่วนตัว ประวิติการศึกษา ประวิติการทำงาน (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความ สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
 • เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิมจนถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบึ้องต้น

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบ้ติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุพืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องด้น การจำแนกพืช การขยายพันธุพืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ
 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย
 • ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้นํ้า การให้ปุย การจัดการดิน การบีองกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น ล่งเสริมด้าน การเกษตรให้กับเกษตรกร การทำเกษตรอินทรีย์
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการตีกษา ประวัติการทำงาน (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน) 

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกไข้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
 • เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกั[ขเพิ่มเดิมจนถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จนถึงปัจจุบัน
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการตีกษา ประวัติการทำงาน (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน) 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและดีความจากข้อความ สั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
 • เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 • ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิมจนถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ฟ้องต้น

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิมจนถึงปัจจุบัน
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 • แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการตีกษา ประวัติการทำงาน (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน) 

พนักงานขับรถยนต์

ภาคความริความสามารถที่’วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
 • วามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 • ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญ้ติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญ้ติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประวํติส่วนตัว ประว้ติการศึกษา ประว้ติการทำงาน (๓0 คะแนน) 
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน)

คนงานทั่วไป

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประวํติส่วนตัว ประว้ติการศึกษา ประว้ติการทำงาน (๓0 คะแนน) 
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน)

ผู้ดูแลเด็ก

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จาก คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
 • เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 • ระเบียบสัานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกั1ขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • ความรู้เกี่ยวกับการใข้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • พระราชบัญญ้ตีการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม 
 • พระราชบัญญ้ตีส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 • พระราชบัญญ้ตีการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 • พิจารณาจากประวํติส่วนตัว ประว้ติการศึกษา ประว้ติการทำงาน (๓0 คะแนน) 
 • พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ (๓๐ คะแนน)
 • พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ (๔๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 19 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบต.ปลายพระยา

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments