สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/12280/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงิน/บัญชี/พัสดุ),ผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยเทศบาลนครพนมจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 1 ปี ของพนักงานจ้าง รอบงบประมาณ 2564-2566 จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ)

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช่คอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้ดูแลเด็ก

กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นมีความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดลองทักษะตามบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ)

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการจัดจ้างงบประมาณประจำปี


ผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรูปของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่นตามได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ)

ภาคความรู้ความสามารถทั่ว สอบข้อเขียนอัตนัย (คะแนนเด็ม 100 คะแนน)

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล
  • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  • ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียนอัตนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนตำแหน่งพนักงานจ้าง (แนบท้ายประกาศนี้)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  • โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนทบุรี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ชั้น 2 

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนทบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments