สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/12289/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริการวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัคร

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มิความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการ สอน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบริการวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบริการวิชาการ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติตามกฎหมาย
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ตามมาตรา 33 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 3. สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
 4. มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ชองสำนักงาน
 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีได้รับการบรรจุ)
 6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 หรือ 
  ความใน มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งสำนักงานจำเป็นต้องจ้างหรือแต่งตั้งตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะกิจการของสำนักงาน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

นักบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา สังคมศาสตร์การจัดการความรู้ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผ่าน ‘สังคมแห่งการเรียนรู้” Community Knowledge Platform ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถลำดับเรื่องได้ตามประเด็นและมีความสนใจหลากหลาย โดยเฉพาะด้านลื่อการ เรียนรู้
 5. มีประสบการณ์ด้านการทำคอนเทนต์วิดึโอ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต้านลื่อการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และบริหารเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 7. มีทักษะในการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมให้ได้ตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 8. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และหากสื่อสารเป็นภาษอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติเข้าถึงได้ รับพิงความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่เคอะเขิน ที่จะสอบถาม ข้อสงสัยต่างๆ หาไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
 10. สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 11. สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 6 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักบริการวิชาการ

   หน้าที่ความรับผิดขอบ นักบริการวิขาการ
  ฝายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน ลำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายองค์กรเพื่อใช้ประโยชน์และผลักดันต่อยอดภารกิจของ สทอภ. ด้าน ส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศ
  2. ล่งเสริม ถ่ายทอด ประสานงานและให้บริการการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเพื่อสร้าง บุคลากรพร้อมใช้ในทุกระดับ
  3. สนับสนุนทั้งเชิงวิชาการและบริหารในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรด้านลื่อสาธารณะ และ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อสร้างแผนงานและกิจกรรม/โครงการ
  4. บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผ่าน Community Knowledge Platform “สังคมแห่งการเรียนรู้”
  5. เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
  6. บูรณาการและต่อยอดผลงาน ผลผลิต ของ สทอภ. ผ่านสื่อสาธารณะภายในและภายนอกร่วมกับเครือข่ายด้าน ลื่อสารมวลชน
  7. ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง ไม่ละเลยหรือละทิ้งการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สทอภ.
  8. ส่งมอบเครื่องมือ กระบวนการ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับ สทอภ. เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการด้านนโยบาย ภารกิจต่าง ๆ หรือแกไขปัญหาของ สทอภ. ได้
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments