ศอ.บต.

ลิงค์: https://ehenx.com/12329/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 22 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศอ.บต. เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน,ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าวข้างต้น เมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้ เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิด สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคคลเช้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 เป็นผูได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในทุกสาชาวิชา


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ก. คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต ฟ้นเฟ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 11. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. หรือ ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ล้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม หรือ ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. ให้มีสิทธิสมัคร สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ดูหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญา ตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่งและการวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
 2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ ส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือ กำหนดยุทธศาสตร์
 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 4. ด้านการบริการ

 1. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ บัญชีของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและทันสมัย
 3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้ จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและขิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการขิกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธิ้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
 4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อใท้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีก ต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก,เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและผิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุทีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรือง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 4. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 5. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 6. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวช้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบ


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และ ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้ง ช่วย แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความ รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพี่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการบริหารราชการของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (70 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายและระเบียบการบริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลสำคัญ ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมา
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที,ใช้ในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขำวสารของราชการ กฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที,ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. ความรู้และกฎหมายที,เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (70 คะแนน) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 การวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล และการบริหาร จัดการ
 4. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 คะแนน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพี่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการบริหารราชการของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (70คะแนน) ได้แก่ กฎหมายและระเบียบการบริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลสำคัญ ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมา
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชัในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขำวสารของราชการ กฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. องค์ความรู้และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (70 คะแนน) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและงานในหน้าที่ ได้แก่ การบริหารการเงินการคลัง การบัญชี การทำงบการเงินและงบประมาณ ระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ
 4. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 คะแนน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพี่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการบริหารราชการของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (70 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายและระเบียบการบริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลสำคัญ ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมา
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใฃ้ในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. องค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (70 คะแนน) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 4. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 คะแนน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพี่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการบริหารราชการของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (70 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายและระเบียบการบริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลสำคัญ ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมา
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที,ใช้ในการปฏิบัติ.ราชการ (30 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบัานเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. องค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (70 คะแนน) ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ และธุรการ ความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ ความรู้และทักษะในการบริหารงาน ประชุม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที,และยานพาหนะ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ งานงบประมาณ ความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการเงิน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ความรู้และทักษะใน การจัดงานพิธี และความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 คะแนน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพี่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการบริหารราชการของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (70 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายและระเบียบการบริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลสำคัญ ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมา
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใข้ในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการป้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. องค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง (70 คะแนน) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การดำเนินการแผนงาน/โครงการ การเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ เป็นต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศอ.บต. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 22 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศอ.บต.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments