สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/12327/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,ลูกมือช่าง,ช่างทั่วไป,ช่างซ่อมเครื่องจักรกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับ ราชการในตำแหน่งนายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ, ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที1 นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวนที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ลูกมือช่าง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างทั่วไป

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวุฒิอื่นๆ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องเคยผ่านการอบรมพร้อมมีใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทักษะการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือ การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และ Power point

ลูกมือช่าง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ หรือช่างต่อเรือ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวุฒิอื่นๆ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างต่อเรือ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในเรือมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ช่างทั่วไป

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างเชื่อมโลหะ หรือช่างต่อเรือ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวุฒิอื่นๆ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างต่อเรือ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในเรือมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลหรือเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์ และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกลตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

งานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังลือราชการ ทั้งภายใน และภายนอก

ด้านการปฏิบัติ

 1. การรับ-ส่งหนังลือราชการ
 2. การตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังลือราชการ ทั้งหนังลือภายในและหนังลือภายนอก ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน

 1. การเตรียมเอกสาร และข้อมูล เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ก่อนการประชุม
 2. การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชา

ด้านการประสานงาน

ติดต่อการขอรับข้อมูล และการส่งข้อมูล ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคำนึงถึง ระเบียบและข้อกฎหมาย อังพึงต้องทราบขององค์กร

ด้านบริการ

 1. ให้การบริการด้านข้อมูล การรับ-ส่งหนังสือราชการ การด้นหา และจัดส่งเอกสารไปยังที่หมายตาม กำหนดเวลา
 2. ให้คำแนะนำชี้แจงปัญหาเบื้องต้นแกหน่วยงานบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไปในการขอรับ แนะนำหรือขอรับ-ส่งหนังลือราชการ รวมถึงแนวทางการขอข้อมูลในองค์กร โดยคำนึงถึงระเบียบ และข้อกฎหมาย
 3. การบริการ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุม
 4. ความคิดสร้างสรรค์ ในการดูแลอำนวยความสะดวกในด้านอาหาร ครัวเรือน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Power point อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วาจาสุภาพเรียบร้อย มีความใส่ใจในการให้บริการ
 3. บุคลิกภาพดี

ลูกมือช่าง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือช่างทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ช่วยงานด้านการตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ การเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. ช่วยงานด้านการติดตั้ง ทดสอบ ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านอื่นในเรือตรวจการณ์และอาคาร ให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. ช่วยงานในการสำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ร่วมในการติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และบริการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานเครื่องกล ของเรือตรวจการณ์ และซ่อมตัวเรือ
 2. ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ในเรือตรวจการณ์
 3. ปฏิบัติงานเครื่องกลระบบอุปกรณ์เครื่องจักรช่วยในเรือตรวจการณ์
 4. ปฏิบัติการเครื่องยนต์ การเชื่อมโลหะ การบำรุงรักษาตัวเรือ

ด้านการวางแผน

มีข้อมูล สถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อม เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ในเรือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการประสานงาน

 1. มีความรู้ความเข้าใจชั้นตอนในการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา
 2. มีความสุขุม รอบคอบ สามารถอธิบายการทำงานของเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้บุคคลอื่นหรือ หน่วยงานอื่นเช้าใจได้

ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วาจาสุภาพเรียบร้อย มีความใสใจในการให้บริการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ และสามารถอธิบายซ้นตอนการทำงานได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถ ซ่อมแซม แก่ไขเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ระบบการเชื่อมโลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องอย่างกะทันหัน


ช่างทั่วไป

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า การ เชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. งานติดตั้ง ทดสอบ ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟา ในเรือหรืออาคาร และงานด้านอื่นในเรือตรวจการณ์และอาคาร ให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และบริการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วน ราชการที่เกี่ยวช้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ของเรือตรวจการณ์ และซ่อมตัวเรือ
 2. ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ในเรือตรวจการณ์
 3. ปฏิบัติงานเครื่องกลระบบอุปกรณ์เครื่องจักรช่วยในเรือตรวจการณ์
 4. ปฏิบัติการเครื่องยนต์ ไฟฟ้าเรือ ไฟฟ้าอาคาร การเชื่อมโลหะ การบำรุงรักษาตัวเรือ

ด้านการวางแผน

มีข้อมูล สถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อม เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ในเรือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการประสานงาน

 1. มีความรู้ความเข้าใจชั้นตอนในการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา
 2. มีความสุขุม รอบคอบ สามารถอธิบายการทำงานของเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้บุคคลอื่นหรือ หน่วยงานอื่นเข้าใจได้

ด้านการบริการ

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วาจาสุภาพเรียบร้อย มีความใส่ใจในการให้บริการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครื่องจักรกล หรือระบบไฟฟ้า ต่างๆ และสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถ ซ่อมแชม แก้ไขเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบการเชื่อมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องอย่างกะทันหัน


ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกลเรือ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องมือและ อุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ และงานด้านเครื่องกลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. งานติดตั้ง ทดสอบ ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้าน เครื่องกลให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ และงานด้านเครื่องกลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา คำแนะนำและบริการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานเครื่องกลของเรือตรวจการณ์
 2. ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ในเรือตรวจการณ์
 3. ปฏิบัติงานเครื่องกลระบบเครื่องปรับอากาศในเรือตรวจการณ์
 4. ปฏิบัติการเครื่องยนต์ ยานพาหนะ

ด้านการวางแผน

มีข้อมูล สถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อม เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปใชีในการพัฒนาเครื่องกลต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการประสานงาน

 1. มีความรู้ความเข้าใจชั้นตอนในการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา
 2. มีความสุขุม รอบคอบ สามารถอธิบายการทำงานของเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้บุคคลอื่นหรือ หน่วยงานอื่นเข้าใจได้

ด้านการบริการ

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วาจาสุภาพเรียบร้อย มีความใส่ใจในการให้บริการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครื่องจักรกลต่างๆ และสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถ ซ่อมแซม แก้ไขเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดนํ้า เลีย เครื่องมือและอุปกรณ์ของเรือตรวจการณ์ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องอย่างกะทันหัน

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (20 คะแนน) 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (วิชางานสารบรรณ) (70 คะแนน) 3. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน(กองบังคับการตำรวจน้ำ) (10 คะแนน)

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50


ลูกมือช่าง

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 80 คะแนน แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (20 คะแนน) 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค(ช่างเครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างต่อเรือ) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (60 คะแนน)

สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 20 คะแนน – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือตรวจการณ์ และอุปกรณ์พื้นฐานในเรือตรวจการณ์ (20 คะแนน)


ช่างทั่วไป

 สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 80 คะแนน แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (20 คะแนน) 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค(ช่างเครื่องกล, ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างต่อเรือ) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (60 คะแนน)

สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 20 คะแนน – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือตรวจการณ์ และอุปกรณ์พื้นฐานในเรือตรวจการณ์ (20 คะแนน)


ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 80 คะแนน แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (20 คะแนน) 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางเทคนิค(ช่างเครื่องกล) เพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (60 คะแนน)

สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 20 คะแนน – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือตรวจการณ์ และอุปกรณ์พื้นฐานในเรือตรวจการณ์ (20 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments