กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/12325/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 27 ก.พ. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่งจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแช่งขันดังกล่าว รายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 1. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่าและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือระดับที,สูงกว่าและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ้า สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่าและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ้ตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรง ตามหลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้างงาน ปรับปรุง และซ่อมแชมหรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการเอกชน หรือประขาชนทั่วไป เพื่อขอ ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน และปฏิน้ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที,ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการสอบเขต การออกหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง ประทานบัตร และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่น ๆ
 2. สำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพจากสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุง แผนที่ให้ตรงตามสภาพการใช้ประโยชน์
 3. รังวัดเพื่อวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบ และรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่
 4. รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
 5. สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
 6. จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัดและควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน การรังวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
 7. ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัด เอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ต้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขต ที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
 2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน ด้านประมงตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ช่วยงานศึกษาทดลองวิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการประมงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์
 2. ช่วยงานสำรวจศึกษาทดลองวิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์นํ้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายส่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานต้านระบบนิเวศทางทะเล และชายส่ง
 3. ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟินฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 4. จัดทำทะเบียนอื่นๆเกี่ยวกับการประมงเพื่อควบคุมให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตาม ประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง เพื่อประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
 6. ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานและไม่ทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ถ่ายทอดความรู้ทางด้านประมงแก่ชาวประมงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเอกขนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือ ในงานต้านการประมงและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อโปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 2. เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง
 3. พระราชบัญญ้ติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ. 2558
 4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโยธา
 5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสำรวจ และการตรวจสอบจัดทำแผนที่
 6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ. 2558
 3. ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัด ระยะและปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด
 4. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัด ฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ
 5. ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐาน และการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบภูมิสารสนเทศ
 6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร ทางทะเลและชายส่ง
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายส่ง พ.ศ. 2558
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านการประมง
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมง
 6. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟินฟูทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 27 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments