กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/12347/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 4

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 4 จะดำเนินการรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4 ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและ การเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 และหนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1004.1/คพร?พิเศษ 1791 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและ .การเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานภาษีสรรพากร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส., ปวท.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานภาษีสรรพากร

 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาชาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังดับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพากร :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตาม 3.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าชองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 4 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 243 อาคารทรูแวลูว์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี ชังหวัดนนทบุรี 11000 ให้วงเล็บ มุมชองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 4 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัคร ทั่ไปรษณีย์ลงรับหรือล่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 4 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวฺกัน

กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments