กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/12348/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ ■ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน สรรพากรพื้นที่ลพบุรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน การรับสมัครมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษรตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือปรกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1-3 ต้องได้รบัวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ช่วยปฏิบัติงานทั่วไปของหน่วยงาน เช่น
  1. รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ทั้งระบบงานสารบรรณ แบบ Manual และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ/เอกสาร/หลักฐาน เสนอและติดตามเรื่องรวมทั้งจัดเก็ฐเอกสาร/หลักฐานทางราชการ
  2. ช่วยประสานการดำเนินงานสในเรื่องทั่วๆ ไป ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก
  3. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน
 2. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เช่น
  1. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินจัดสรร การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและเงินประจำงวด
  2. จัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  3. ตรวจสอบใบสำคัญการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
  4. จัดทำบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีด้วยระบบ manual และระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 3. ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน เช่น
  1. ช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจำหน่ายพัสดุชำรุดสูญหายให้ถูกต้องตามระเบียบ
  2. จัดทำบัญชีพัสดุ
  3. จัดทำรายงานพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเพื่อขออนุมัติแทงจำหน่าย
  4. จัดทำทะเบียนพัสดุ
  5. ดูแลการเก็บพัสดุในคลัง รวมทั้งสำรวจพัสดุที่ชำรุดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
 4. ช่วยปฏิบัติงานด้านสถิ ติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
  1. ช่วยออกแบบรูปแบบข้อมูล จัดเก็บ บันทึก ตรวจทานและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
  2. จัดทำรายงานข้อมูลและจัดเตรียมการนำเสนอข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยการทดสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วย วิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน รวมเป็น ๑๐๐ คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่งในด้านต่างๆ อาทิ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถทางภาษีอากร ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ ท่วงทิวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

(1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์ ของกรมสรรพากร www.rd.go.th >สมัครเข้ารับ ราชการ>ลูกจ้างชั่วคราว และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ ใบสมัครตามข้อ 4.1. และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าชองถึง ส่วนบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น 2) อาคารหลังเดิม ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี15000 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมชองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ (16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้รวมถึง ใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับ หรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ก่อนวันรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments