ก.พ. ภาค ก. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/12352/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาคก.2564
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.พ. – 24 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร ภาค ก. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐ธ/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบและจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปิการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป ทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันๆ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด

๒.๒ การดำเนินการสอบ

(๑) สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใด ให้เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม ๑๒ ศูนย์สอบ คือ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที,นั่งสอบ ตามที่กำหนดไวิในรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

(๒) กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะสมัครสอบ มีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที,ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสันสมบูรณ์ต่อเมื่อ ผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

(๓) กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบมีผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ครบตามจำนวนแล้ว ผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่กำหนดจะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้

(๔) สำนักงาน ก.พ. จะจัดที่นั่งสอบให้ผู้สมัครสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ เท่านั้น สำหรับผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี จะจัดที่นั่งสอบให้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ หรือวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แท่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายไม1ตากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธื้ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ้นเฟิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานชองรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราขการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร สอบแช่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับต่าง ๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ในเอกสารหมายเลข ๑
๔. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ ๓- ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(๒) ระบบรับสมัครจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ กรณีที่ระบบตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถ สมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือตํ่ากว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่านของผู้สมัครสอบเป็นโมฆะ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคำร้องพร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

(๓) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด ๔ จำนวน ๒ หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึก ข้อมูลเก็บไว็ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที,แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปล้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่ หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้ ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินและเลือกศูนย์สอบได้ ๓ ช่องทาง คึอ
(๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ ๔.๑ ขั้นตอนที, ๑ (๓) ไปชำระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบโดยเลือกศูนย์สอบทีต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บ หลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไมถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที,ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจาก ที่ชำระเงินแล้ว
(๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบท้มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทีได้ ลงทะเบียน (Register)^อใชับริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบทีต้องการ และยังมีทีนั่งสอบเหลืออยู่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบเพื่อวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” โดยเข้าไปที,หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และ ปฏิบัติตามขั้นตอนทีระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา ๐๐.๐๐ – ๒๐.๐0 น. ของวันตามที สำนักงาน ก.พ. กำหนด และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๓) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบทีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถเลือกชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบทีต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ ๔.๑ ขั้นตอนที ๑ (๓) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือลือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” และเลือก “สำนักงาน ก.พ. (0CSC)” โดยต้องชำระเงินภายใน เวลา ๐๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของวันตามที,สำนักงาน ก.พ. กำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน ๓๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทาง การชำระเงินของธนาคาร โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว ๒ วันทำการ
หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบ สถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ ตรวจสอบรายขื่อผู้สมัครสอบ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ“การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ค้นหารายขื่อผู้สมัครสอบ”
กรณีผู้สมัครสอบที่ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีขื่อในประกาศสำนักงาน ก.พ. ผู้สมัครสอบจะต้องนำหลักฐานการชำระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์สรรหาและ เลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะประกาศ รายขื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕ อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมสวมแว่นตาดำ ถ่ายไวไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน ดังนี้
(๑) ผู้เข้าสอบในวันอาทิตย์ที’ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
(๒) ผู้เข้าสอบในวันอาทิตย์ที, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
กรณีที,ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ขั้นตอนที่ ๖ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://job2.ocsc.§o.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ
ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้า ห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เช้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หาก รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว็ในขั้นตอนที่ ๕ให้ถือเป็นความบกพร่อง ของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เช้าสอบเช่นเดียวกัน
๔.๒ ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว็ในใบสมัครและตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร
สำหรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น (ตาบอด) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ข้อ ๔ (๑) หากประสงค์จะสอบโดยใชัคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการให้ระบุในใบสมัครสอบด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด ให้บริการเฉพาะที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี และในสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเท่านั้น
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ผู้;สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพืยงครั้งเดียว เท่านั้น
๕.๒ ผู้สมัครสอบเถือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้ เพียง ๑ ศูนย์สอบ เมื่อขำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
๕.๓ ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือตํ่ากว่าได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทาง เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”
๕.๔ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๕.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกั1ข เพิ่มเดิม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๖ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะ สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดตำง ๆ ให้ถูกต้อง ครบลัวน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๖.๑สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่๑๕ มีนาคม๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพี่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” และ
๖.๒ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที,สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๗.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความเช้าใจในการอ่าน ภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การดีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่าง ๆ และ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๗.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัด ความเช้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที,เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและ บริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ การทำความเช้าใจในสาระชองข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น
๗.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที,ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

๘. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับตากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
ระดับปริญญาโท
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ตากว่าร้อยละ ๖๕ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไมตากว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการพิมพ์หนังสือ รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
๙.๑ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
๙.๒ ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ชองสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือ รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” ได้ตั้งแต่วันที่๑๔กันยายน๒๕๖๔เป็นต้นไป
๑๐. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ
๑๐.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถ ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
๑๐.๒ หนังลือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ตํ่ากว่าได้
๑๐.๓ ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(๑) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับ เลขประจำตัวประชาขนของกรมการปกครอง
(๒) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔
(๓) ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้
๑๐.๔ ผู้สอบผ่านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ชองสำนักงาน ก.พ. ตามข้อ ๙ ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการได้ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้นในครั้งนั้นด้วย

๑๑. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๑.๑ ผู้สอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดย กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบเพื่อยีนยันสถานะผู้สอบ
๑๑.๒ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไมมสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถ ติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการสอบ
ภาค ก.

– ร่างกำหนดการสอบ –
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๔๖๔

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ภาค ก.

 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปิการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

วิชาที่สอบ

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๗.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความเช้าใจในการอ่าน ภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การดีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่าง ๆ และ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๗.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัด ความเช้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที,เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและ บริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ การทำความเช้าใจในสาระชองข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น
๗.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที,ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. ภาค ก. 2564 :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. – 24 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ. ภาค ก. 2564

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments